Search results for "खोक्‍नु, हाछिउँ गर्नु"

खाक्‍पारिक्‌ [kʰak‍parik‌] ना. खकार cough, phlegm
(sem. domains: 3.1.2.2 - सूचना, 2.2.3 - थक्‍नु,थुक, 2.2.2 - खोक्‍नु, हाछिउँ गर्नु.)
Comments (0)

 

छिका [tsʰika] ना. हाच्‍छिउँ sound of sneezing, sneeze
(sem. domains: 2.2.2 - खोक्‍नु, हाछिउँ गर्नु.)
Comments (0)

 

छिका होम्‍मा [tsʰika hom‍ma] क्रि. प. हाच्‍छिउँ आउनु to sneeze (sem. domains: 2.2.2 - खोक्‍नु, हाछिउँ गर्नु.)
Comments (0)

 

छुक्‍माङ्‌ [tsʰuk‍maŋ‌] ना. खोकी cough
(sem. domains: 2.2.2 - खोक्‍नु, हाछिउँ गर्नु, 2.5.6 - रोगका लक्षणहरू, 2.5.2 - रोग.)
Comments (0)

 

छुङ्‌मा [tsʰuŋ‌ma] क्रि. 1खोक्‍नु to cough
(sem. domains: 5 - दैनिक जीवन, 3.1.2.2 - सूचना, 3.4.1.1.1 - केही गरेर आनन्‍द मनाउनु, 2.2.2 - खोक्‍नु, हाछिउँ गर्नु.)
2पोको पार्नु to bundle, to package (sem. domains: 5.4.3 - कपालको रेखदेख गर्नु, 5.2.4 - सुर्ती, 7.2 - चल्‍नु, 5.4.3.1 - केश कोर्नु.) 3कसिंगर बटुल्‍नु (sem. domains: 2.5.6 - रोगका लक्षणहरू.)
Comments (0)