Search results for "नचल्‍नु"

खाक्‍मा [kʰak‍ma] क्रि. 1गाडिनु (sem. domains: 1.5.6 - वनस्‍पतिहरूको वृद्धि.) 2जम्‍नु to freeze, to sink, to become thick (sem. domains: 7.2.7 - नचल्‍नु, 8.3.4.1 - चिसो.)
Comments (0)

 

छाक्‍ना [tsʰak‍na] वि. 1साह्रो hard, firm
(sem. domains: 1.2.2.2 - चट्टान, 7.2.7 - नचल्‍नु, 4.3.1.5.2 - नराम्रो रिसाहा, 8.3.6.1 - बलियो, काफर.)
2कडा hard, firm
(sem. domains: 3.3.1.6 - संकल्‍प, 8.3.6.2 - कडा, खँदिलो, 3.3.1.7 - हठी, 1.2.3.1 - तरल पर्दाथ.)
Comments (0)

 

टुक्‍ना [ʈuk‍na] वि. 1कठिन difficult, laborious, burdensome, hard
(sem. domains: 4.4.2 - संकट, 8.3.6.2 - कडा, खँदिलो, 8.3.8.1 - साधरण, मामुली.)
2साह्रो hard, firm, harsh, difficult
(sem. domains: 8.3.6.1 - बलियो, काफर.)
3गाह्रो difficult, hard uneasy, arduous
(sem. domains: 6.1.3 - कठिन, असम्‍भव, 7.2.7 - नचल्‍नु, 2.5.6.1 - पीडा.)
Comments (0)

 

मिचोक्‍मा [mitsok‍ma] क्रि. 1नगर्नु (sem. domains: 7.2.7 - नचल्‍नु, 7.2.1.1 - हिँड्‌नु, 3.3.4.2 - अनुमति इन्‍कार गर्नु.) 2रद्‍द गर्नु (sem. domains: 6.1.2.5.2 - घटना रद्द गर्नु.)
Comments (0)

 

मिलाम्‌टिमा [milam‌ʈima] क्रि. 1हिँडडुल नगर्नु (sem. domains: 7.2.7 - नचल्‍नु.) 2नहिँड्‍नु (sem. domains: 7.5.1.2 - समाबेश गर्नु.)
Comments (0)

 

मिसिमा [misima] 1ना. अमर undying, deathless, immortal, eternal, living for ever
(sem. domains: 7.2.7 - नचल्‍नु.)
2क्रि. नमर्नु
Comments (0)

 

मिसोम्‍मा [misom‍ma] क्रि. नसर्नु (sem. domains: 7.2.7 - नचल्‍नु.)
Comments (0)

 

मिहिङ्‌मा [mihiŋ‌ma] क्रि. नबाँच्‍नु (sem. domains: 7.2.7 - नचल्‍नु.)
Comments (0)

 

युङ्‌मा [juŋ‌ma] क्रि. 1राख्‍नु to put, to keep, to place
, put, place, keep, leave, deposit, appoint
(sem. domains: 5.2.1.4 - अन्‍न भण्‍डार गर्नु, 7.5.9 - राख्‍नु, 8.1.7.4 - बाँकी रहेको, 7.7 - शारीरिक धक्‍का, 3.3 - चाहनु, 5.1.1.4 - दराज.)
2बस्‍नु to sit, to sit down
(sem. domains: 3.2.1.1 - बारेमा सोच्‍नु, 7.2.1 - चालचलनको ढाँचा, 7.2.7 - नचल्‍नु, 4.2.1 - जम्मा हुनु (समूह बनाउनु), 7.1.2 - बस्‍नु, 1.1.1.3 - ग्रह, 5.9 - बस्‍नु, रहनु.)
3हुनु to be, to become, to occur, to happen, to take place, to come into being, to come to pass
(sem. domains: 8.1.7.4 - बाँकी रहेको, 3.3 - चाहनु.)
4रहनु to stay, to remain, to keep
(sem. domains: 4.4.3.7 - बाँचिरहनु, जीवित रहनु.)
5थन्‍काउनु (sem. domains: 8.4.6.1.2 - रोक्‍नु, अन्‍त्‍य, 2.6 - जीवन.)
Comments (0)

 

युङ्‌मा याक्‍मा [juŋ‌ma jak‍ma] क्रि. प. बसिरहनु (sem. domains: 7.2.7 - नचल्‍नु.)
Comments (0)

 

लिक्‍ना [lik‍na] ना. गह्रौं heavy, weighty, ponderous
(sem. domains: 7.2.7 - नचल्‍नु, 8.2.9.1 - गह्रौँ.)
Comments (0)

 

लिमा [lima] क्रि. हुनु to be, to become, to occur, to happen, to take place, to come into being, to come to pass
(sem. domains: 5 - दैनिक जीवन, 3.5.1.9 - प्रतिज्ञा गर्नु, 7.2.7 - नचल्‍नु, 8.5.6 - सङ्ग्रहण, 1.6.3 - पशुको जीवन चक्र, 3.4.2.4.1 - चिन्‍ता, 8.3.5 - प्रकार, 3.5.1.8.1 - दोष.)
Comments (0)

 

सिनिना [sinina] क्रि. अमर, मर्दैन immortal (sem. domains: 7.2.7 - नचल्‍नु.)
Comments (0)