Search results for "क्षेत्र"

खाट्‌टिउना [kʰaʈ‌ʈiuna] वि. 1सानो small, little, tiny
(sem. domains: 8.2.2.3 - होंचो, 8.5.4 - क्षेत्र, 8.2.1 - सानो.)
2झिन 3मसिनो fine, thin
Comments (0)

 

नाट्‌टिउना [naʈ‌ʈiuna] वि. सानो small, little, tiny
(sem. domains: 8.2.3.3 - पातलो मान्‍छे, 8.2.2.3 - होंचो, 8.2.3.1 - पातलो, 8.2.5 - ठूलो क्षेत्र, 8.5.4 - क्षेत्र, 8.2.1 - सानो.)
Comments (0)

 

फिपिरिक्‍ना [pʰipirik‍na] वि. साँघुरो narrow
(sem. domains: 8.5.4 - क्षेत्र.)
Comments (0)

 

बाङ्‌ना [baŋ‌na] वि. फराकिलो wide, extended, extensive, spacious
(sem. domains: 8.2.3.3 - पातलो मान्‍छे, 8.5.4 - क्षेत्र.)
Comments (0)