Search results for "घट्‌नु"

खाट्‌टिप्‍मा लिमा [kʰaʈ‌ʈip‍ma lima] क्रि. प. 1थोरै हुनु to be less (sem. domains: 8.1.4.3 - घट्‌नु.) 2नपुग्‍नु (sem. domains: 8.1.7.2 - कमी हुनु.) 3कमी हुनु
Comments (0)

 

चिपा [tsipa] क्रि.वि. 1कम्‍ती less, insufficient
(sem. domains: 8.5.1.3.2 - मुनि, तल, 8.1.5.1 - केही.)
2अलिकति little
(sem. domains: 8.1.3.2 - अलिकति, 8.1 - परिमाण.)
3थोरै little
(sem. domains: 8.1.4.3 - घट्‌नु, 8.1.3.2 - अलिकति.)
4कम less, little, few
(sem. domains: 8.1.4.3 - घट्‌नु.)
Comments (0)

 

रिम्‍पेम्‍मा [rim‍pem‍ma] क्रि. 1घटाउनु to decrease, to diminish, to reduce, to shorten, to subtract, to deduct
(sem. domains: 8.1.4.3 - घट्‌नु.)
2घट्‍न लगाउनु
Comments (0)

 

रिम्‍मा [rim‍ma] क्रि. घट्‍नु to decrease, to diminish
(sem. domains: 8.1.4.3 - घट्‌नु, 8.2.1 - सानो, 8.1 - परिमाण.)
Comments (0)

 

रिम्‍सा खाप्‍मा [rim‍sa kʰap‍ma] क्रि. प. घट्‍दै जानु (sem. domains: 8.1.4.3 - घट्‌नु.)
Comments (0)