Search results for "कमी हुनु"

खाट्‌टिप्‍मा लिमा [kʰaʈ‌ʈip‍ma lima] क्रि. प. 1थोरै हुनु to be less (sem. domains: 8.1.4.3 - घट्‌नु.) 2नपुग्‍नु (sem. domains: 8.1.7.2 - कमी हुनु.) 3कमी हुनु
Comments (0)

 

टुक्‍मा [ʈuk‍ma] क्रि. 1गाह्रो हुनु (sem. domains: 5 - दैनिक जीवन, 8.1.7.2 - कमी हुनु, 8.3.8.1 - साधरण, मामुली.) 2दुख्‍नु to ache, to hurt, to fall ill, to be sick, to have pain
, ache, hurt
(sem. domains: 7.7.2 - निशानामा ताक्‍नु, 3.2.5.1.1 - भरोसा, 3.1.2.1 - सतर्क.)
3कठिन हुनु (sem. domains: 3.2.4.2 - बुझ्‍न सकिने.) 4पुछ्‍नु to wipe, to erase, to cleanse
खोसेलाङा वाहिसुलि टुक्‍मा कोन्‌युक्‌॥ खोस्‍टाले कुखुराको सुली पुछ्‌नु पर्छ। (sem. domains: 2.6.3 - जन्‍म, 6.6.5.1 - खिच्‍नु, रंगाउनु, 3.5.6.5 - रुनु, आँसु.)
5मेट्‍नु to wipe, to rub out, to efface, to wipe out, to erase, to delete, to expunge, to cancel, to clear off
छेप्बालाक्‌ रिङ्‌ नासा लिसे भोने टुक्‍मा कोन्‌युक्‌ हिट्‌नुङ्‌ आर्‌को छेप्‍मा कोन्‌युक्‌॥ लेखेको कुरा बिग्रियो भने मेट्‌नु पर्छ र अर्को लेख्‍नु पर्छ। (sem. domains: 8.5.4.2 - क्षेत्र ओगट्‌नु.)
6बिरामी हुनु (sem. domains: 7.5.8 - साधरण, जटिल, 2.5.1 - बिरामी.) 7जोड्‍नु to add, to annex to join
(sem. domains: 7.5.2 - जोड्‌नु.)
8भेट्‍नु meet, come across, get, find
Comments (0)

 

मियुमा [mijuma] 1वि. अपूरो incomplete, unfinished
(sem. domains: 8.1.5.6 - झण्‍डै.)
2क्रि. नपुग्‍नु 3क्रि. पुरा नहुनु (sem. domains: 8.1.7.2 - कमी हुनु.)
Comments (0)

 

मिवामा [miwama] क्रि. 1नहुनु (sem. domains: 8.1.7.2 - कमी हुनु, 4.5.5 - मान, 3.3 - चाहनु, 3.4.2.4.1 - चिन्‍ता, 7.4.6 - नहुनु, 8.1.8.1 - खाली.) 2न डुल्‍नु (sem. domains: 3.3.4.2 - अनुमति इन्‍कार गर्नु.) 3गरीब हुनु (sem. domains: 8.5.3.1 - अनुपस्‍थित.)
Comments (0)

 

याङ्‌छामा टुप्‍मा [jaŋ‌tsʰama ʈup‍ma] क्रि. प. दुःख पाउनु to get pain, (sem. domains: 8.1.7.2 - कमी हुनु.)
Comments (0)

 

वाइना [waina] ना. 1छैन not to be
(sem. domains: 8.1.7.2 - कमी हुनु, 7.4.6 - नहुनु, 1.1.2 - हावा, 8.1.8.1 - खाली.)
2नहुनु (sem. domains: 8.5.3.1 - अनुपस्‍थित.) 3छैन not to be
(sem. domains: 8.1.8.1 - खाली.)
Comments (0)