Search results for "स्‍वीकार गर्नु"

खाट्‌निङ्‌ना [kʰaʈ‌niŋ‌na] क्रि. 1जाँदिन (sem. domains: 3.5.2.4 - स्‍वीकार गर्नु, 7.4.6 - नहुनु.) 2जान्‍न (sem. domains: 7.2.4 - यात्रा.)
Comments (0)

 

टेन्‍ना [ʈen‍na] ना. मञ्‍जुर हुने (sem. domains: 3.5.2.4 - स्‍वीकार गर्नु.)
Comments (0)

 

टेन्‌निङ्‌ना [ʈen‌niŋ‌na] क्रि. मान्‍दिन (sem. domains: 3.5.2.4 - स्‍वीकार गर्नु.)
Comments (0)

 

टेन्‍मा [ʈen‍ma] क्रि. 1मान्‍नु to obey, to consent, to agree, to acknowledge, to respect, to regard, to esteem
(sem. domains: 3.3.2.1 - सहमति दिनु.)
2मञ्‍जुर हुनु (sem. domains: 3.5.2.4 - स्‍वीकार गर्नु.) 3भनेको कुरा मान्‍नु (sem. domains: 4.3.4 - असल गर्नु.)
Comments (0)

 

माखाक्‌ [makʰak‌] क्रि. होइन not neg. det., interj. and neg., no
(sem. domains: 3.5.2.4 - स्‍वीकार गर्नु, 3.2.1.2 - कल्‍पना गर्नु.)
Comments (0)

 

मिटेम्‍मा [miʈem‍ma] क्रि. 1विरोध गर्नु to protest (sem. domains: 3.2.5.4.2 - बिरोध गर्नु, 3.4.2.1.2 - घृणा, तुच्‍छ ठान्‍नु.) 2नमान्‍नु (sem. domains: 3.3.2.2 - केही गर्नलाई अस्‍वीकार गर्नु, 3.4.2.1.3 - घृणा, 3.3.5.1 - ग्रहण.) 3असहमत जनाउनु (sem. domains: 3.5.1.3.3 - वादविवाद गर्नु.) 4इन्‍कार गर्नु to reject (sem. domains: 3.5.2.4 - स्‍वीकार गर्नु.)
Comments (0)

 

रिङ्‌चामा [riŋ‌tsama] क्रि. 1गाली खानु (sem. domains: 3.5.2.4 - स्‍वीकार गर्नु.) 2कुरा खानु
Comments (0)

 

लाड्‌मा [laɖ‌ma] क्रि. 1लिनु to take, to get hold of, to hold, to get, to grasp, to receive, to accept, to adopt
(sem. domains: 3.3.5.1 - ग्रहण.)
2स्वीकार गर्नु (sem. domains: 3.5.2.4 - स्‍वीकार गर्नु.) 3जिम्‍मा लिनु (sem. domains: 4.3.3.3 - त्‍याग्‍नु.)
Comments (0)