Search results for "नहुनु"

खाट्‌निङ्‌ना [kʰaʈ‌niŋ‌na] क्रि. 1जाँदिन (sem. domains: 3.5.2.4 - स्‍वीकार गर्नु, 7.4.6 - नहुनु.) 2जान्‍न (sem. domains: 7.2.4 - यात्रा.)
Comments (0)

 

नामा [nama] क्रि. 1छोड्‍नु to leave, to give up, to let to go, to omit, to resign
(sem. domains: 4.1.7.1 - सम्‍बन्‍ध अन्‍त्‍य गर्नु, 4.7.6.1 - रिहा गर्नु, 5 - दैनिक जीवन, 7.2.3.3 - छोड्‌नु, 1.6.4.1 - जनावर हलचल, 3.6.2 - विद्यालय, 3.3.1.8 - अभिलाषा, 4.3.3.3 - त्‍याग्‍नु, 3.3.5.2 - अस्‍वीकार, 3.4.2.4.2 - घबराउनु, 3.4.2.1.1 - मन नपर्नु, 3.1.2.4 - इन्‍कार गर्नु, 1.1.3.1 - बतास, 6.1.2.4.3 - छाड्‌नु, त्‍याग्‍नु, 7.9.3 - बिगार्नु, 3.3.2.1 - सहमति दिनु, 4.2.1.8.2 - संस्‍था छोड्‌नु.)
2त्याग्‍नु to abandon, to forsake
(sem. domains: 3.3.5.2 - अस्‍वीकार, 7.4.6 - नहुनु.)
Comments (0)

 

मामा [mama] 1ना. आमा mother
(sem. domains: 4.1.9.1.2 - बाबु, आमा, 1.4 - सजीव वस्‍तुहरू, 1.1.1.3 - ग्रह.)
2क्रि. बिलाउनु to disappear, to be out of sight, to be lost, to vanish, to come to nothing
(sem. domains: 1.3.5 - पानीको घोलहरू.)
3क्रि. हराउनु to lose, to miss
(sem. domains: 4.1.9.1.1 - बाजे, बज्‍यै.)
4क्रि. गुमाउनु to lose, to miss, to be deprived of, to cease to have
(sem. domains: 7.6.3 - हराउनु, 7.4.6 - नहुनु.)
Comments (0)

 

मिखाप्‍मा [mikʰap‍ma] क्रि. नजानु (sem. domains: 7.2.4 - यात्रा, 7.4.6 - नहुनु.)
Comments (0)

 

मिप्‍मा [mip‍ma] क्रि. 1सोच्‍नु to think, to consider, to hold opinion, to meditate
(sem. domains: 3.1.2.4 - इन्‍कार गर्नु, 3.4.2.4.1 - चिन्‍ता, 3.2 - सोच्‍नु, 3 - भाषा र सोचाइ.)
2सम्‍झनु to remember, to keep in mind, to think, to meditate
(sem. domains: 7.2.3.3 - छोड्‌नु, 3.2.1 - मन, 3.1.2.4 - इन्‍कार गर्नु, 3.2.6 - सम्‍झनु, 3.4.2.4.1 - चिन्‍ता, 3.5.8 - अनुवादित खबरहरू, 3.2 - सोच्‍नु, 3 - भाषा र सोचाइ.)
3सम्‍झिनु (sem. domains: 3.1.2.4 - इन्‍कार गर्नु, 3.4.2.4.1 - चिन्‍ता, 3.2.4 - बुझ्‍नु, 3.2 - सोच्‍नु, 3 - भाषा र सोचाइ.) 4स्‍मृति memory
(sem. domains: 3.1.2.4 - इन्‍कार गर्नु, 3.4.2.4.1 - चिन्‍ता, 4.2.2.2 - चाड, प्रदर्शन, 3.2 - सोच्‍नु, 3 - भाषा र सोचाइ.)
5चाहनु to want, to wish, to need
(sem. domains: 3.1.2.4 - इन्‍कार गर्नु, 3.4.2.4.1 - चिन्‍ता, 3.2 - सोच्‍नु, 7.4.6 - नहुनु, 3 - भाषा र सोचाइ.)
Comments (0)

 

मिवामा [miwama] क्रि. 1नहुनु (sem. domains: 8.1.7.2 - कमी हुनु, 4.5.5 - मान, 3.3 - चाहनु, 3.4.2.4.1 - चिन्‍ता, 7.4.6 - नहुनु, 8.1.8.1 - खाली.) 2न डुल्‍नु (sem. domains: 3.3.4.2 - अनुमति इन्‍कार गर्नु.) 3गरीब हुनु (sem. domains: 8.5.3.1 - अनुपस्‍थित.)
Comments (0)

 

वाइगा [waiga] ना. छैन not to be
(sem. domains: 7.4.6 - नहुनु.)
Comments (0)

 

वाइना [waina] ना. 1छैन not to be
(sem. domains: 8.1.7.2 - कमी हुनु, 7.4.6 - नहुनु, 1.1.2 - हावा, 8.1.8.1 - खाली.)
2नहुनु (sem. domains: 8.5.3.1 - अनुपस्‍थित.) 3छैन not to be
(sem. domains: 8.1.8.1 - खाली.)
Comments (0)