Search results for "अतित वित्‍नु"

खाट्‌सा चोक्‍मा [kʰaʈ‌sa tsok‍ma] क्रि. प. जाँदै गर्नु (sem. domains: 7.2.3.5 - अतित वित्‍नु.)
Comments (0)

 

खोक्‍मा [kʰok‍ma] क्रि. 1टुक्राउनु break into pieces, shatter, mangle
(sem. domains: 5 - दैनिक जीवन, 5.5.6 - इन्‍धन.)
2गँगरिनु to become numb with cold फोम्‍ङा आमुक्‌ आड्‌डिक्‌ टुक्‍लोक्‌ खोक्‍मा खोक्‍टुएसोए॥ असिनाले गर्दा मेरो हात अति साह्रै कठयाङ्‌ग्रिनु सम्‍म‍ कठयाङ्‌ग्रिएको छ। 3काट्‍नु to cut, to sever into two, to cross out (letters, etc.), to book or buy tickets, to write a cheque
(sem. domains: 5.4.7 - औँलाका नङ्‌हरूको लागि रेखदेख.)
4तार्नु take one across
टाङ्‌बा होङ्‌ खोक्‍मा लोङ्‌सा चुवाखोङ्‌डाङ्‌लाम्‍मा खाप्‍मा कोन्‌युक्‌॥ तमोर खोल तार्नुको लागी नाउमा जानु पर्छ। (sem. domains: 7.2.3.5 - अतित वित्‍नु.)
Comments (0)

 

खोक्‍माप्‍मा [kʰok‍map‍ma] क्रि. 1काटेर जानु (sem. domains: 7.2.3.5 - अतित वित्‍नु.) 2नाघ्‍नु to leap, to jump over, to go beyond a limit
Comments (0)

 

ठाङ्‌मा [ʈʰaŋ‌ma] 1क्रि.वि. उकालो ascent, acclivity, upward slope
(sem. domains: 1.1.1.3 - ग्रह, 3.2.5.9 - प्रमाणित गर्नु.)
2क्रि. चढाउनु to present, to offer, to rise to cause to climb
3क्रि. जोख्‍नु to weigh, to balance
, weigh, weigh up, balance
(sem. domains: 3.2.2.3 - मूल्‍याङ्कन गर्नु, जाँच, 3.2.5.9 - प्रमाणित गर्नु, 8.2.8 - नाप्‍नु.)
4क्रि. तौलनु to weigh, to balance, to compare, to estimate
(sem. domains: 3.2.2.3 - मूल्‍याङ्कन गर्नु, जाँच, 8.2.8 - नाप्‍नु.)
5क्रि.वि. माथि तिर (sem. domains: 8.5.1.3.1 - माथि.) 6क्रि. चढ्‍नु to climb to ascend, to ride
(sem. domains: 7.2.3.5 - अतित वित्‍नु.)
Comments (0)

 

डोङ्‌ ठोङ्‌मा [ɖoŋ‌ ʈʰoŋ‌ma] क्रि. प. 1टोलाउनु to be absent-minded
(sem. domains: 3.2 - सोच्‍नु.)
2छक्‍क पर्नु to astonish, to surprise, to amaze (sem. domains: 3.4.1.3 - अचम्‍म, 3.4.1.2.2 - शान्‍त.) 3एकोहोरो हुनु (sem. domains: 7.2.3.5 - अतित वित्‍नु.) 4अचम्‍म लाग्‍नु surprise
Comments (0)

 

पोक्‍मा [pok‍ma] क्रि. छोड्‍नु to leave, to give up, to let to go
(sem. domains: 4.7.6.1 - रिहा गर्नु, 7.4.5.1 - केही वस्‍तु छोड्‌नु, 7.2.3.3 - छोड्‌नु, 6.1.2.4.3 - छाड्‌नु, त्‍याग्‍नु, 4.2.6.1.1 - तास खेल, 7.2.3.5 - अतित वित्‍नु.)
Comments (0)

 

फेनागेट्‌टा [pʰenageʈ‌ʈa] क्रि.वि. जाँदै गर (sem. domains: 7.2.3.5 - अतित वित्‍नु.)
Comments (0)

 

मेउप्‌लिसा खाप्‍मा [meup‌lisa kʰap‍ma] क्रि. प. ओइलिँदै जानु (sem. domains: 7.2.3.5 - अतित वित्‍नु.)
Comments (0)

 

लाट्‌टाजाना [laʈ‌ʈadzana] क्रि.वि. सकि सकेको (sem. domains: 7.2.3.5 - अतित वित्‍नु.)
Comments (0)

 

लाप्‍मा [lap‍ma] 1क्रि. समाउनु to catch, to take hold of, to seize
(sem. domains: 6.4.2 - पासो, 3.3.2.1 - सहमति दिनु, 6.4.5 - माछा मार्नु, 3.2.5.4 - कसैसँग सहमत हुनु.)
2क्रि. स्वीकार्नु to receive, to accept, to adopt (sem. domains: 3.3.2.1 - सहमति दिनु.) 3क्रि. भाग लिनु (sem. domains: 4.2.1.3 - सँगै भेट्‌नु.) 4ना. गिरफ्‍तार arrested, captured, detention, seizure
(sem. domains: 4.6.6.1.1 - गिरफ्‍तारी.)
5क्रि. समात्‍नु to catch, to take hold of, to grasp, to seize
, catch, capture, seize, hold
(sem. domains: 4.7.5.1 - अपराध अनुसन्‍धान.)
6क्रि. पक्रनु catch, arrest, seize, grasp
(sem. domains: 6.4.6 - जनावरहरूलाई गरिने कार्यहरू.)
7क्रि.वि. अन्‍त्य final, last, final stage, end, finish
(sem. domains: 8.4.5.1.4 - अन्‍तिम.)
8क्रि. लिनु to take, to get hold of, to hold, to get, to grasp, to receive, to accept, to adopt
(sem. domains: 7.2.4.8 - नक्‍सा, 8.5.4.2 - क्षेत्र ओगट्‌नु.)
9क्रि. सकिनु to be finished, to be completed, to come to an end
(sem. domains: 8.1.8 - पूर्ण, पूरा.)
10क्रि. सक्‍नु to finish, to end, to be able to do
(sem. domains: 7.2.3.5 - अतित वित्‍नु.)
11क्रि. खिच्‍नु to draw, to pull, to attract
(sem. domains: 7.2.6 - भाग्‍नु, पछ्याउनु.)
Comments (0)

 

लाम्‍भाक्‍मा [lam‍bʰak‍ma] क्रि. उछिन्‍नु to run faster than (someone in a race) to outstrip, to overtake, to go in front of
(sem. domains: 7.2.2.1 - अगाडि चल्‍नु, 7.2.3.5 - अतित वित्‍नु.)
Comments (0)

 

लिक्‍मा [lik‍ma] क्रि. 1प्रवेश गर्नु 2पस्‍नु to go in, to enter, to be entangled
(sem. domains: 6.5.2.3 - तला, 1.1.2 - हावा.)
3गह्रौं हुनु (sem. domains: 3.5.1.2.5 - परिचय गर्नु.) 4छिर्नु to pierce, to go through
(sem. domains: 7.2.3.5 - अतित वित्‍नु.)
Comments (0)

 

लिक्‍माप्‍मा [lik‍map‍ma] क्रि. 1छिरी जानु (sem. domains: 7.2.3.5 - अतित वित्‍नु.) 2पसि जानु
Comments (0)

 

लोक्‍मा [lok‍ma] क्रि. 1उम्‍लनु to boil
(sem. domains: 1.2.3.1 - तरल पर्दाथ.)
2सापटी लिनु to borrow (sem. domains: 7.2.3.5 - अतित वित्‍नु.)
Comments (0)

 

साँधेरि खोक्‍मा [sãdʰeri kʰok‍ma] क्रि. प. सीमा काट्‌नु (sem. domains: 7.2.3.5 - अतित वित्‍नु.)
Comments (0)