Search results for "जानु"

खाडा [kʰaɖa] क्रि. 1जा (sem. domains: 7.2.3.1 - टाढा चल्‍नु.) 2जाउ (sem. domains: 7.2.3.2 - जानु, 3.3.4 - अनुमति माग्‍नु, 3.3.4.3 - छुट दिनु.) 3आज्ञा दिनु (sem. domains: 4.5.3.2 - आज्ञा.)
Comments (0)

 

खाडालेट्‌टा [kʰaɖaleʈ‌ʈa] क्रि. गइ हाल (sem. domains: 7.2.3.2 - जानु.)
Comments (0)

 

खाप्‍मा [kʰap‍ma] क्रि. 1जानु to go, depart
(sem. domains: 1.6.4.1 - जनावर हलचल, 7.2.3.2 - जानु, 7.1 - चाल, भाव, 7.3.3 - कतै लानु.)
2सहभागी हुनु (sem. domains: 4.2.1.3 - सँगै भेट्‌नु.) 3लैजानु to take away, to convey, to carry, to transport, to snatch
(sem. domains: 7.3.1 - बोक्‍नु.)
Comments (0)