Search results for "छुट दिनु"

खाडा [kʰaɖa] क्रि. 1जा (sem. domains: 7.2.3.1 - टाढा चल्‍नु.) 2जाउ (sem. domains: 7.2.3.2 - जानु, 3.3.4 - अनुमति माग्‍नु, 3.3.4.3 - छुट दिनु.) 3आज्ञा दिनु (sem. domains: 4.5.3.2 - आज्ञा.)
Comments (0)

 

पिमा [pima] क्रि. 1दिनु to give, to grant, to allow
(sem. domains: 4.3.4.5.1 - प्रदान गर्नु, सहयोग, 3.5.1.9 - प्रतिज्ञा गर्नु, 7.4.1 - दिनु, 6.8.4.7 - पैसा खर्च गर्नु, 4.3.3.3 - त्‍याग्‍नु, 6.8.3.1 - दिनु, चन्‍दा दिनु, 3.3.4.1 - आज्ञा गर्नु, 3.3.4.3 - छुट दिनु, 3.5.1.8.1 - दोष, 3.2.2.1 - अध्‍यान.)
2प्रदान गर्नु (sem. domains: 6.8.4.2 - बेच्‍नु.)
Comments (0)