Search results for "टाढा खेद्‌नु"

खाप्‍मेप्‍मा [kʰap‍mep‍ma] क्रि. जान लाउनु (sem. domains: 7.3.3.4 - टाढा खेद्‌नु.)
Comments (0)

 

खोप्‍मा [kʰop‍ma] क्रि. 1छुनु to touch
(sem. domains: 4.4.2 - संकट, 4.7.6.1 - रिहा गर्नु, 5 - दैनिक जीवन, 2.3.5 - छुवाइको अनुभव, 8.5.4.2 - क्षेत्र ओगट्‌नु.)
2चलाउनु to cause to move or stir, to set in motion, to despatch
(sem. domains: 5.2.1.2 - खाना तयार गर्नुका चरणहरू, 7.3.3.4 - टाढा खेद्‌नु, 7.3.4.1 - छुनु.)
3भ्याउनु वा अँठयाउनु ठेठेगा सिङ्‌ उभुङ्‌माचि खोप्‍मा हिनिना॥ ठूलठूलो रूखहरू हातले अँठयाउनु सकिँदैन। (sem. domains: 3.2.1.2 - कल्‍पना गर्नु.) 4छुनु to touch
(sem. domains: 2.3.5 - छुवाइको अनुभव.)
Comments (0)

 

ठाङ्‌मेप्‍मा [ʈʰaŋ‌mep‍ma] क्रि. 1चढाउनु to present, to offer, to rise to cause to climb
(sem. domains: 7.3.3.4 - टाढा खेद्‌नु.)
2जोख्‍न लगाउनु
Comments (0)

 

पोमा [poma] क्रि. 1हुर्कनु to grow up
(sem. domains: 8.2 - ठूलो, 1.4 - सजीव वस्‍तुहरू.)
2बढ्‍नु to increase, to grow, to expand, to flourish
(sem. domains: 8.3.1.9 - फैलाउनु, पसार्नु, 6.2 - कृषि, 2.5.6.1 - पीडा, 3.5.9.5 - रेकर्ड गरिएको संगित, 5.4.7 - औँलाका नङ्‌हरूको लागि रेखदेख, 1.6.3 - पशुको जीवन चक्र, 7.3.3.4 - टाढा खेद्‌नु, 8.1 - परिमाण, 7.3.4.7 - फैलिनु, 8.1.4.2 - वृद्धि.)
3बृद्धि हुनु (sem. domains: 8.1.2.4 - गुणन.)
Comments (0)

 

पोमेप्‍मा [pomep‍ma] क्रि. 1अघि बढाउनु (sem. domains: 8.5.2.1 - अगाडि सर्नु.) 2बढ्‌न दिनु 3बढाउनु to enlarge, to increase
(sem. domains: 8.1.2.4 - गुणन, 7.3.3.4 - टाढा खेद्‌नु, 8.1.4.2 - वृद्धि.)
Comments (0)

 

राप्‍माडिमा [rap‍maɖima] क्रि. 1कराइ पठाउनु (sem. domains: 7.3.3.4 - टाढा खेद्‌नु.) 2हप्‍काइ पठाउनु
Comments (0)

 

राप्‍माडेमा [rap‍maɖema] क्रि. कराइ दिनु (sem. domains: 7.3.3.4 - टाढा खेद्‌नु.)
Comments (0)

 

रिक्‍माडिमा [rik‍maɖima] क्रि. 1लखेटी पठाउनु chase away (sem. domains: 7.3.3.4 - टाढा खेद्‌नु.) 2धपाउनु chase
Comments (0)

 

रिक्‍माडेमा [rik‍maɖema] क्रि. 1लखेटी पठाउनु to chase away (sem. domains: 7.3.3.4 - टाढा खेद्‌नु.) 2धपाइ दिनु
Comments (0)

 

लाप्‍माङ्‌ रिक्‍मा [lap‍maŋ‌ rik‍ma] क्रि. प. टाढा लखेट्‍नु (sem. domains: 7.3.3.4 - टाढा खेद्‌नु.)
Comments (0)

 

लेम्‍माडिमा [lem‍maɖima] क्रि. कुटी पठाउनु (sem. domains: 7.3.3.4 - टाढा खेद्‌नु.)
Comments (0)

 

लेम्‍माडेमा [lem‍maɖema] क्रि. 1हिर्काइ पठाउनु (sem. domains: 7.3.3.4 - टाढा खेद्‌नु.) 2कुटी पठाउनु
Comments (0)