Search results for "माटो, मैला"

Comments (0)

 

खेप्‍मा [kʰep‍ma] क्रि. 1टाँग्‍नु to hang up, to suspend, to delay, to peel the rawhide (of a goat), to extract the outer skin
(sem. domains: 5 - दैनिक जीवन, 7.3.2.4.1 - झुन्‍ड्याउनु.)
2टाँस्‍नु to stick, to cling, to attach
(sem. domains: 3.2.2.3 - मूल्‍याङ्कन गर्नु, जाँच, 1.2.2.1 - माटो, मैला.)
3टँसाउनु
Comments (0)

 

पेमा [pema] 1क्रि.वि. तेर्सो plain, not steep, slanting
पेमा लाम्‍बो लाम्‌टिमा टुक्‌निना॥ तेर्सो बाटो हिँड्‌नु सजिलो हुन्‍छ। (sem. domains: 8.3.1.4 - तेर्सो, 1.1.3.1 - बतास, 1.1.1.3 - ग्रह.)
2क्रि. उड्‍नु to fly up
वाजिलेट्‌ हाट्‌लेलाम्‍मा पेमा कोन्‌येट्‌॥ कुखुराको चाल आज देखि उड्‌नु खोज्‍दै छ। (sem. domains: 7.2.2 - दिशामा चल्‍नु, 1.2.2.1 - माटो, मैला, 1.1.3.1 - बतास, 7.2 - चल्‍नु.)
3क्रि. छाद्‍नु to vomit
, vomit, leak, overflow, speak under pressure
(sem. domains: 2.5.2.3 - पेटको रोग.)
Comments (0)

 

फुङ्‌जोम्‌ [pʰuŋ‌dzom‌] ना. 1थुप्रनु to be heaped or pile
(sem. domains: 1.2.2.1 - माटो, मैला.)
2थुप्रिनु to be piled
(sem. domains: 1.3.2.4 - छाल.)
3थुप्रो pile, heap, much, many
(sem. domains: 6.2.4.1 - घाँस काट्‌नु, 8.1.3.3 - चीजहरूको समूह.)
4रास heap, mass
(sem. domains: 8.1 - परिमाण.)
Comments (0)

 

रिग्‍वाट्‌ [rig‍waʈ‌] ना. मयल dirt, filth,, muck, dung
(sem. domains: 8.3.7.8.3 - मैला, फोहोर, 1.2.2.1 - माटो, मैला, 7.4.5.2 - फाल्‍नु.)
Comments (0)

 

लेङ्‌मा [leŋ‌ma] क्रि. 1खन्याउनु to pour out, to make empty
(sem. domains: 1.3.2.1 - बग्‍नु, 1.3.2.2 - खन्‍याउनु.)
2पल्टाउनु to turn, to cause to lie down, to turn upside down, to cause to roll
(sem. domains: 5 - दैनिक जीवन.)
3लिप्‍नु to smear, to daub, to smudge smooth mud over walls and floor
(sem. domains: 1.2.2.1 - माटो, मैला, 6.5 - भवनहरूमा काम गर्नु.)
4खाली गर्नु (sem. domains: 7.2.1.2 - छिटो चल्‍नु, 4.2.6.1 - खेल, 3.4.2.1.6 - उल्‍टाउनु.) 5पल्टनु to turn (sem. domains: 6.5.3.1 - भवनको सरसमान र संरक्षण.)
Comments (0)

 

स्‍वाँरा [s‍wãra] ना. 1जमिन land
, earth, land, ground
(sem. domains: 6.2 - कृषि, 5.1 - घरायसी समानहरू.)
2जग्‍गा land
(sem. domains: 1.2.2.1 - माटो, मैला.)
3बारी (dry)field, orchard, vegetable garden
Comments (0)

 

हिमा [hima] क्रि. 1सक्‍नु to finish, to end, to be able to do
(sem. domains: 5 - दैनिक जीवन, 6.1.3.1 - सजिलो, सम्‍भावित, 6.4.6 - जनावरहरूलाई गरिने कार्यहरू, 2.6.6.1 - मार्नु, 7.5.7 - धेरै चीजहरू चल्‍नु.)
2छर्कनु to sprinkle
(sem. domains: 1.2.2.1 - माटो, मैला.)
3छर्नु to sow, to disperse, to scatter
(sem. domains: 3.3.2.3 - मध्यस्त गर्नु.)
4सिद्धयाउनु to finish (sem. domains: 3.3.2.3 - मध्यस्त गर्नु, 6.2 - कृषि.)
Comments (0)