Search results for "पैसा खर्च गर्नु"

खार्‌चा चोक्‍मा [kʰar‌tsa tsok‍ma] क्रि. प. खर्च गर्नु to spend (sem. domains: 6.8.4.7 - पैसा खर्च गर्नु.)
Comments (0)

 

छोङ्‌माडेमा [tsʰoŋ‌maɖema] क्रि. बेची दिनु to sell (sem. domains: 6.8.4.7 - पैसा खर्च गर्नु.)
Comments (0)

 

पिमा [pima] क्रि. 1दिनु to give, to grant, to allow
(sem. domains: 4.3.4.5.1 - प्रदान गर्नु, सहयोग, 3.5.1.9 - प्रतिज्ञा गर्नु, 7.4.1 - दिनु, 6.8.4.7 - पैसा खर्च गर्नु, 4.3.3.3 - त्‍याग्‍नु, 6.8.3.1 - दिनु, चन्‍दा दिनु, 3.3.4.1 - आज्ञा गर्नु, 3.3.4.3 - छुट दिनु, 3.5.1.8.1 - दोष, 3.2.2.1 - अध्‍यान.)
2प्रदान गर्नु (sem. domains: 6.8.4.2 - बेच्‍नु.)
Comments (0)

 

फोॽयि रेक्‍मा [pʰoʔji rek‍ma] क्रि. प. पटुका कस्‍नु (sem. domains: 6.8.4.7 - पैसा खर्च गर्नु.)
Comments (0)

 

योङ्‌गोट्‌मा [joŋ‌goʈ‌ma] क्रि. 1फारो गर्नु to economize (sem. domains: 6.8.4.7 - पैसा खर्च गर्नु.) 2साँच्‍नु to save up, to store
Comments (0)

 

हुङ्‌मा [huŋ‌ma] क्रि. 1ताप्‍नु warm, to bask in the sun or heat
(sem. domains: 3.2.2.3 - मूल्‍याङ्कन गर्नु, जाँच, 1.1.1 - सूर्य.)
2तिर्नु to pay, to pay back, to repay
(sem. domains: 6.8.4.5 - ऋण आदि तिर्नु, 6.8.5.4 - कर्जा फर्काउनु, तिर्नु, 3.4.1.1.1 - केही गरेर आनन्‍द मनाउनु, 6.8.4.7 - पैसा खर्च गर्नु.)
Comments (0)