Search results for "स्वाद"

खिक्‍ना [kʰik‍na] वि. तीतो bitter, acrid
(sem. domains: 1.2.2.4 - खनिज-पर्दाथ, 2.3.3 - स्वाद, 5.2.1.5 - खाना बाँड्‌नु.)
Comments (0)

 

खिक्‍मा [kʰik‍ma] क्रि. 1कोर्नु to scratch, to comb (hair)
पेलिक्‍ङा फ्याक्‌ खिक्‍मा कोन्‌युक्‌॥ काँगियोले कपाल कोर्नु पर्छ। (sem. domains: 3.2.2.3 - मूल्‍याङ्कन गर्नु, जाँच, 8.3.2.2 - खस्रो, 5.4.3 - कपालको रेखदेख गर्नु, 3.4.2.4.1 - चिन्‍ता, 5.4.3.1 - केश कोर्नु.)
2छर्नु to sow
3तीतो हुनु to make bitter ना सुनाबाङाना ओहोॽवा खिक्‍मा सोम्‍मा खिक्‍ना॥ यो अमिलोको बोक्रा तीतो हुनु सम्‍म‍ तीतो छ। (sem. domains: 2.3.3 - स्वाद.)
Comments (0)

 

छोना [tsʰona] वि. बोसीलो fatty (sem. domains: 2.3.3 - स्वाद.)
Comments (0)

 

टेम्‍मा [ʈem‍ma] क्रि. 1छाम्‍नु to feel, to touch, to grope
(sem. domains: 5 - दैनिक जीवन, 3.2.2.3 - मूल्‍याङ्कन गर्नु, जाँच, 2.3.3 - स्वाद.)
2बजाउनु to cause to sound, to play on a musical instrument, to strike (gong, bell)
(sem. domains: 3.2.2.3 - मूल्‍याङ्कन गर्नु, जाँच, 4.2.3.2 - संगीत बजाउनु, 3.5.9.5 - रेकर्ड गरिएको संगित, 4.2.3.5 - संगीतात्‍मक उपकरणहरू, 3.3.2.1 - सहमति दिनु.)
3मान्‍नु to obey, to consent, to agree, to admit, to acknowledge, to respect, to regard, to esteem
(sem. domains: 3.3.2.1 - सहमति दिनु, 3.3.5.1 - ग्रहण, 3.2.5.4 - कसैसँग सहमत हुनु.)
4मञ्‍जुर हुनु (sem. domains: 3.5.1.9 - प्रतिज्ञा गर्नु, 3.5.1.8.1 - दोष.)
Comments (0)

 

ठोट्‌मा [ʈʰoʈ‌ma] क्रि. चाख्‍नु to taste, to relish
, taste, suffer, test
(sem. domains: 2.3.3 - स्वाद, 7.5.9.2 - भर्नु, छोप्‍नु.)
Comments (0)

 

नाम्‍मा [nam‍ma] 1ना. सासु husband's or wife's mother, mother-in-law
(sem. domains: 4.1.9.2 - विवाहद्वारा सम्‍बन्‍धित.)
2क्रि. सुँघ्‍नु to smell
(sem. domains: 5 - दैनिक जीवन, 2.3.3 - स्वाद.)
3क्रि. गनाउनु (sem. domains: 4.3.4.6.1 - बिग्रनु.) 4क्रि. गन्ध पाउनु (sem. domains: 6.4.1 - सिकार खेल्‍नु.) 5क्रि. माझ्‍नु to scour, to cleanse, to scrub, to polish, to wash
ठाबुट्‌ङा फु नाम्‍मा कोन्‌युक्‌॥ खरानीले हाँडी माझ्‍नु पर्छ। (sem. domains: 2.1.1.3 - नाक.)
Comments (0)

 

निम्‌निना [nim‌nina] वि. नमिठो (sem. domains: 5.2.1 - खाना तयारी, 2.3.3 - स्वाद.)
Comments (0)

 

लिम्‌निना [lim‌nina] वि. नमिठो (sem. domains: 5.2.1 - खाना तयारी, 2.3.3 - स्वाद.)
Comments (0)

 

लेग्‍मा [leg‍ma] क्रि. 1चाट्‍नु to lick, to lap
(sem. domains: 2.3.3 - स्वाद, 4.2.6.1.1 - तास खेल.)
2सट्‍टामा जानु 3साट्‍नु to exchange, to barter, to change (money)
Comments (0)

 

लेलेम् लोना [lelem lona] क्रि. प. गुलियो लाग्‍नु (sem. domains: 2.3.3 - स्वाद, 5.2.1.5 - खाना बाँड्‌नु.)
Comments (0)

 

सुना [suna] ना. अमिलो sour, citron, vinegar
(sem. domains: 8.3.3.3.4 - देखिएको वस्‍तुको रङ्गहरू, 1.2.2.4 - खनिज-पर्दाथ, 2.3.3 - स्वाद, 5.2.1.5 - खाना बाँड्‌नु.)
Comments (0)