Search results for "खाना बाँड्‌नु"

खिक्‍ना [kʰik‍na] वि. तीतो bitter, acrid
(sem. domains: 1.2.2.4 - खनिज-पर्दाथ, 2.3.3 - स्वाद, 5.2.1.5 - खाना बाँड्‌नु.)
Comments (0)

 

छेक्‍मा [tsʰek‍ma] क्रि. 1चिमोट्‍नु to pinch, to squeeze
(sem. domains: 5 - दैनिक जीवन, 3.2.2.3 - मूल्‍याङ्कन गर्नु, जाँच, 7.3.4.5 - हातको कार्यहरू, 5.4.7 - औँलाका नङ्‌हरूको लागि रेखदेख, 3.2.2 - सिक्‍नु, 3.5.1.4.4 - बिदाइ भन्‍नु.)
2चुँडाउनु to break, to snap
(sem. domains: 5.2.1.5 - खाना बाँड्‌नु.)
3निमोठ्‍नु to wring, to squeeze, to sever the head by wringing
(sem. domains: 8.3.1.5.2 - बटार्नु, निचोर्नु.)
Comments (0)

 

पाक्‍मा [pak‍ma] क्रि. 1पस्‍काउनु to serve (sem. domains: 5.2.1.5 - खाना बाँड्‌नु.) 2खोतल्‍नु to dig into, to make hole in, to hollow out
(sem. domains: 7.8.6 - खन्‍नु.)
3खन्‍नु to break up and move (earth etc.), to dig
Comments (0)

 

पाङ्‌ [paŋ‌] ना. घर house, home, residence, building
(sem. domains: 8.1.3 - बहुवचन, 6.5.1.1 - घर, 4.6.1 - सर्बोच्‍च अधिकार, 1.1.3.4 - हिउँ, बरफ, 8.3.6 - वस्तु, 5.2.1.5 - खाना बाँड्‌नु, 6.5.1 - भवन.)
Comments (0)

 

पाङ्‌डाङ्‌मा [paŋ‌ɖaŋ‌ma] ना. 1घर मूली आमा house owner (sem. domains: 5.2.1.5 - खाना बाँड्‌नु.) 2घरको मालिकनी (sem. domains: 5.8 - घर व्‍यवस्‍थापन गर्नु.) 3मूली chief, main, head, head of one's family
Comments (0)

 

पाङ्‌लुमेट्‌ [paŋ‌lumeʈ‌] ना. बुहारी daughter-in-law, wife of a son, younger brother or nephew
(sem. domains: 4.1.9.2 - विवाहद्वारा सम्‍बन्‍धित, 5.2.1.5 - खाना बाँड्‌नु.)
Comments (0)

 

लिम्‍ना [lim‍na] वि. मीठो sweet, sugary, delicious, savoury, tasty, delicious food or dish
(sem. domains: 5.2.1 - खाना तयारी, 1.2.2.4 - खनिज-पर्दाथ, 5.2.1.5 - खाना बाँड्‌नु.)
Comments (0)

 

लेलेम् लोना [lelem lona] क्रि. प. गुलियो लाग्‍नु (sem. domains: 2.3.3 - स्वाद, 5.2.1.5 - खाना बाँड्‌नु.)
Comments (0)

 

लेलेम्‌ लोमा [lelem‌ loma] क्रि. प. गुलियो हुनु (sem. domains: 5.2.1.5 - खाना बाँड्‌नु.)
Comments (0)

 

लेलेम्‍लोना [lelem‍lona] वि. गुलियो लाग्‍ने (sem. domains: 5.2.1.5 - खाना बाँड्‌नु.)
Comments (0)

 

वाक्‍मा [wak‍ma] क्रि. 1उघाउनु to lift up, to draw up
(sem. domains: 5.2.1.5 - खाना बाँड्‌नु.)
2खेदाउनु 3धपाउनु to drive out, to drive away, to chase
Comments (0)

 

सुना [suna] ना. अमिलो sour, citron, vinegar
(sem. domains: 8.3.3.3.4 - देखिएको वस्‍तुको रङ्गहरू, 1.2.2.4 - खनिज-पर्दाथ, 2.3.3 - स्वाद, 5.2.1.5 - खाना बाँड्‌नु.)
Comments (0)

 

हाङ्‌ना [haŋ‌na] ना. पिरो acrid, biting taste (as of chilies or peppers), pungent
(sem. domains: 1.2.2.4 - खनिज-पर्दाथ, 5.2.1.5 - खाना बाँड्‌नु.)
Comments (0)

 

हाम्‍मा [ham‍ma] क्रि. 1बाँड्‍नु divide, share, allot, distribute
चामा ओमाक्‌ सोब्‍बेलोङ्‌सा बोराबोर हाम्‍मा कोन्‌युक्‌॥ भात तिहुन सबैलाई बरबर बाँड्‌नु पर्छ। (sem. domains: 5.2.2.3 - भोज, 7.3.6.2 - छेक्‍नु, बार्नु, 7.4.4 - बितरण गर्नु, 7.2.2.7 - चक्रमा चल्‍नु, 8.1.6.1 - भाग, 5.2.1.5 - खाना बाँड्‌नु, 7.8 - टुक्राहरूमा बिभाजन गर्नु, 3.3.3.6 - नियन्‍त्रण.)
2छेक्‍नु to come between, to hinder, to prevent, to obstruct
(sem. domains: 3.3.3.5 - कर गर्नु.)
3विभाजन गर्नु to divide (sem. domains: 4.1.5 - एकता.) 4छुट्याउनु to separate, to sever, to set apart
(sem. domains: 4.1.6 - अनेकता.)
5भाग लगाउनु (sem. domains: 4.3.4.5 - भाग गर्नु.) 6बार्नु to enclose, to make a fence, to fence, to surround, to refrain from, to restrain, to prevent
याम्‍बा नायाम्‍बा पाङ्‌ङि पाक्‌ चा लिग्‌निलोक्‌ बारा हाम्‍मा सुराक्छा लियुक्‌॥ चारैतिर घरमा केही पनि नपस्‍ने गरी बार बार्नु सुरक्षा हुन्‍छ। (sem. domains: 7.3.7.2 - पट्याउनु, बेर्नु, 6.5.1.5 - बार, प्रखाल.)
7घेरा हाल्‍नु (sem. domains: 6.6.7.3 - पानी नियन्‍त्रण गर्नु.) 8घेर्नु to surround, to encircle, to besiege, to blockade
(sem. domains: 8.1.2.5 - भाग.)
Comments (0)