Search results for "खस्रो"

खिक्‍मा [kʰik‍ma] क्रि. 1कोर्नु to scratch, to comb (hair)
पेलिक्‍ङा फ्याक्‌ खिक्‍मा कोन्‌युक्‌॥ काँगियोले कपाल कोर्नु पर्छ। (sem. domains: 3.2.2.3 - मूल्‍याङ्कन गर्नु, जाँच, 8.3.2.2 - खस्रो, 5.4.3 - कपालको रेखदेख गर्नु, 3.4.2.4.1 - चिन्‍ता, 5.4.3.1 - केश कोर्नु.)
2छर्नु to sow
3तीतो हुनु to make bitter ना सुनाबाङाना ओहोॽवा खिक्‍मा सोम्‍मा खिक्‍ना॥ यो अमिलोको बोक्रा तीतो हुनु सम्‍म‍ तीतो छ। (sem. domains: 2.3.3 - स्वाद.)
Comments (0)

 

खोप्‌ [kʰop‌] ना. खाल्‍डो ditch, trench, pit, basin, valley
(sem. domains: 8.3.2.2 - खस्रो.)
Comments (0)

 

खोम्‌ [kʰom‌] ना. 1खाडल pit, ditch, hollow, trench
(sem. domains: 7.7.7 - निशाना लाउनु, 8.3.2.2 - खस्रो.)
2खाल्‍डो ditch, trench, pit, basin, valley
Comments (0)

 

खोम्‌ चोक्‍मा [kʰom‌ tsok‍ma] क्रि. प. 1खोप्‍नु to make a hole in, to pierce, to prick
, make a hole, pierce, prick, vaccinate
(sem. domains: 7.7.7 - निशाना लाउनु.)
2खाल्‍डो बनाउनु (sem. domains: 8.3.2.2 - खस्रो.)
Comments (0)

 

खोम्‌ लिमा [kʰom‌ lima] क्रि. प. खाल्‍डो हुनु (sem. domains: 8.3.2.2 - खस्रो.)
Comments (0)

 

पाम्‍मा [pam‍ma] क्रि. 1कन्याउनु to scratch
(sem. domains: 8.3.2.2 - खस्रो, 7.2.4.8 - नक्‍सा, 2.5.6 - रोगका लक्षणहरू, 3.1.2.1 - सतर्क.)
2कोतर्नु nibble
(sem. domains: 3.2.5.1.1 - भरोसा.)
Comments (0)

 

राम्‍ना [ram‍na] ना. 1खस्रो coarse, rough, rugged
(sem. domains: 8.3.6.2 - कडा, खँदिलो, 8.3.2.2 - खस्रो, 8.3.3.4 - चम्‍किलो.)
2चाम्रो tough, dry and hard, stiff
(sem. domains: 8.3.6.3 - कठिन, नम्र.)
Comments (0)

 

हिप्‍मा [hip‍ma] क्रि. 1खुर्काउनु (sem. domains: 5 - दैनिक जीवन, 8.3.2.2 - खस्रो, 5.4.7 - औँलाका नङ्‌हरूको लागि रेखदेख.) 2खुर्कनु to scrape, to peel, to scratch, to remove skin (sem. domains: 8.3.2.2 - खस्रो, 5.2.1.2.1 - बोक्रा ताछ्‌नु, छाला ताछ्‌नु.)
Comments (0)