Search results for "कपालको रेखदेख गर्नु"

खिक्‍मा [kʰik‍ma] क्रि. 1कोर्नु to scratch, to comb (hair)
पेलिक्‍ङा फ्याक्‌ खिक्‍मा कोन्‌युक्‌॥ काँगियोले कपाल कोर्नु पर्छ। (sem. domains: 3.2.2.3 - मूल्‍याङ्कन गर्नु, जाँच, 8.3.2.2 - खस्रो, 5.4.3 - कपालको रेखदेख गर्नु, 3.4.2.4.1 - चिन्‍ता, 5.4.3.1 - केश कोर्नु.)
2छर्नु to sow
3तीतो हुनु to make bitter ना सुनाबाङाना ओहोॽवा खिक्‍मा सोम्‍मा खिक्‍ना॥ यो अमिलोको बोक्रा तीतो हुनु सम्‍म‍ तीतो छ। (sem. domains: 2.3.3 - स्वाद.)
Comments (0)

 

छुङ्‌मा [tsʰuŋ‌ma] क्रि. 1खोक्‍नु to cough
(sem. domains: 5 - दैनिक जीवन, 3.1.2.2 - सूचना, 3.4.1.1.1 - केही गरेर आनन्‍द मनाउनु, 2.2.2 - खोक्‍नु, हाछिउँ गर्नु.)
2पोको पार्नु to bundle, to package (sem. domains: 5.4.3 - कपालको रेखदेख गर्नु, 5.2.4 - सुर्ती, 7.2 - चल्‍नु, 5.4.3.1 - केश कोर्नु.) 3कसिंगर बटुल्‍नु (sem. domains: 2.5.6 - रोगका लक्षणहरू.)
Comments (0)

 

फास्‍र्‌याङ्‌ना [pʰas‍r‌jaŋ‌na] वि. फुस्रो brownish grey
(sem. domains: 5.4.3 - कपालको रेखदेख गर्नु.)
Comments (0)

 

फ्‍याक्‌ [pʰ‍jak‌] ना. 1कपाल hair
(sem. domains: 2.1.5 - कपाल, 1.4 - सजीव वस्‍तुहरू, 1.6.2 - पशुको भागहरू.)
2केश hair
(sem. domains: 5.4.3 - कपालको रेखदेख गर्नु.)
Comments (0)

 

फ्‍याक्‌ खोक्‍मा [pʰ‍jak‌ kʰok‍ma] क्रि. प. केश खौरिनु (पहिलो केश काट्‌ने संस्‍कार) (sem. domains: 5.4.3 - कपालको रेखदेख गर्नु.)
Comments (0)

 

फ्‍याक्‌ फामा [pʰ‍jak‌ pʰama] क्रि. प. कपाल बाट्‍नु (sem. domains: 5.4.3 - कपालको रेखदेख गर्नु.)
Comments (0)

 

फ्‍याक्‌ होप्‍मा [pʰ‍jak‌ hop‍ma] क्रि. प. 1कपाल धुनु (sem. domains: 3.2.5.1.1 - भरोसा.) 2केश धुनु (sem. domains: 5.4.3 - कपालको रेखदेख गर्नु.)
Comments (0)

 

मेलेक्‌ [melek‌] क्रि.वि. सपक्‍क in a way of fitting tightly, in a way of sticking to the body, by way as of parting (one's hair, etc)
(sem. domains: 3.2.5.1.1 - भरोसा, 5.4.3 - कपालको रेखदेख गर्नु.)
Comments (0)

 

रेहेक्‍मा [rehek‍ma] क्रि. 1कपाल बाँध्‍नु (sem. domains: 5.4.3 - कपालको रेखदेख गर्नु.) 2बाँध्‍नु to tie, to tie up, to bind, to fasten
(sem. domains: 4.5.4.2 - आज्ञा पालन नगर्नु, 3.3.2.3 - मध्यस्त गर्नु.)
3हतकडी लगाउनु (sem. domains: 4.6.6.1.1 - गिरफ्‍तारी.)
Comments (0)

 

सोरल्‍याम्‍ना [sorʌl‍jam‍na] 1ना. ‍सीधा straight, erect
, gentle, mild, quiet, straight, erect, upright, simple, plain, innocent, straightforward, in front (of), uncooked grain (as given to Brahmans, or to wandering ascetics), quantity of uncooked grain
(sem. domains: 5.4.3 - कपालको रेखदेख गर्नु.)
2क्रि.वि. सर्लक्‍क परेको
Comments (0)

 

हाप्‍सुङ्‌ना [hap‍suŋ‌na] वि. जिङ्‍ग्रि (sem. domains: 5.4.3 - कपालको रेखदेख गर्नु.)
Comments (0)