Search results for "केश कोर्नु"

खिक्‍मा [kʰik‍ma] क्रि. 1कोर्नु to scratch, to comb (hair)
पेलिक्‍ङा फ्याक्‌ खिक्‍मा कोन्‌युक्‌॥ काँगियोले कपाल कोर्नु पर्छ। (sem. domains: 3.2.2.3 - मूल्‍याङ्कन गर्नु, जाँच, 8.3.2.2 - खस्रो, 5.4.3 - कपालको रेखदेख गर्नु, 3.4.2.4.1 - चिन्‍ता, 5.4.3.1 - केश कोर्नु.)
2छर्नु to sow
3तीतो हुनु to make bitter ना सुनाबाङाना ओहोॽवा खिक्‍मा सोम्‍मा खिक्‍ना॥ यो अमिलोको बोक्रा तीतो हुनु सम्‍म‍ तीतो छ। (sem. domains: 2.3.3 - स्वाद.)
Comments (0)

 

चियुप् [tsijup] ना. मिलाउने (sem. domains: 7.5.2 - जोड्‌नु, 5.4.3.1 - केश कोर्नु.)
Comments (0)

 

छुङ्‌मा [tsʰuŋ‌ma] क्रि. 1खोक्‍नु to cough
(sem. domains: 5 - दैनिक जीवन, 3.1.2.2 - सूचना, 3.4.1.1.1 - केही गरेर आनन्‍द मनाउनु, 2.2.2 - खोक्‍नु, हाछिउँ गर्नु.)
2पोको पार्नु to bundle, to package (sem. domains: 5.4.3 - कपालको रेखदेख गर्नु, 5.2.4 - सुर्ती, 7.2 - चल्‍नु, 5.4.3.1 - केश कोर्नु.) 3कसिंगर बटुल्‍नु (sem. domains: 2.5.6 - रोगका लक्षणहरू.)
Comments (0)

 

सेम्‍मा [sem‍ma] क्रि. 1छुटाउनु separate (sem. domains: 5.2.1.2.1 - बोक्रा ताछ्‌नु, छाला ताछ्‌नु.) 2केस्रा छुट्याउनु to remove shell (sem. domains: 5.4.3.1 - केश कोर्नु.) 3कात्‍नु to spin
, spin, make thread, spin (thread)
(sem. domains: 6.6.1 - लुगाको काम गर्नु.)
4विभाजन गर्नु to divide (sem. domains: 6.3.5 - ऊन उत्‍पादन.)
Comments (0)