Search results for "बादल"

खिमेमा [kʰimema] ना. 1हुस्‍सु mist, haze
, stupid, foolish
(sem. domains: 1.1.3.2 - बादल, 1.1 - आकाश.)
2बादल cloud, fog
(sem. domains: 1.1.1 - सूर्य.)
3कुहिरो fog, mist, haze
(sem. domains: 1.1.1 - सूर्य, 1.2.3.1 - तरल पर्दाथ.)
Comments (0)

 

ठुम्बुलुङ्‌ [ʈʰumbuluŋ‌] वि. 1बाक्‍लो thick, frozen, deep, dense (sem. domains: 1.1.3.2 - बादल.) 2बाटुलो round, circular, round-shaped
(sem. domains: 8.3.1 - आकार.)
Comments (0)

 

माकुन्‍धेरेक्‌ [makun‍dʰerek‌] वि. अति कालो very black, darkness (sem. domains: 1.1.3.2 - बादल.)
Comments (0)

 

माक्‍ना [mak‍na] ना. कालो blackness, darkness black, dark
(sem. domains: 8.3.3.3.5 - पशु रङ्ग, चिनो लाउनु, 1.1.3.2 - बादल, 8.3.1.1 - बिन्‍दु, 8.3.3.3 - वर्ण वा रङ्ग, 1.1.1 - सूर्य, 8.3.3.3.2 - कालो.)
Comments (0)

 

मिखुमाङ्‌ [mikʰumaŋ‌] ना. 1धुवाँ smoke
, smoke, fume
(sem. domains: 1.1.3.2 - बादल.)
2सुर्ती dry tobacco leaf
(sem. domains: 6.2.1.5.2 - सुर्ती उमार्नु.)
Comments (0)

 

लाम्‌टिमा [lam‌ʈima] क्रि. 1हिँड्‍नु to go, to walk, to pace, to travel on foot
(sem. domains: 7.2.2 - दिशामा चल्‍नु, 1.1.3.2 - बादल, 7.2.4 - यात्रा, 7.1 - चाल, भाव, 1.1.1.3 - ग्रह.)
2हिँडडुल गर्नु (sem. domains: 7.2.1 - चालचलनको ढाँचा, 7.2 - चल्‍नु.) 3यात्रा गर्नु (sem. domains: 7.2.1.1 - हिँड्‌नु.)
Comments (0)