Search results for "मध्यस्त गर्नु"

खुट्‌माबिमा [kʰuʈ‌mabima] क्रि. लगिदिनु (sem. domains: 3.3.2.3 - मध्यस्त गर्नु.)
Comments (0)

 

खुमाबिमा [kʰumabima] क्रि. बोकी दिनु (sem. domains: 3.3.2.3 - मध्यस्त गर्नु.)
Comments (0)

 

खेम्‍मेप्‍मा [kʰem‍mep‍ma] क्रि. 1सुनाई दिनु (sem. domains: 3.3.2.3 - मध्यस्त गर्नु, 3.5 - सञ्चार गर्नु.) 2चिर्न लगाउनु 3सुनाउनु tell, relate, cause to be heard
(sem. domains: 3.5.4 - कथा, 3.2.6.4 - स्‍मरण गर्नु, 4.2.3.2 - संगीत बजाउनु.)
Comments (0)

 

चेक्‍माबिमा [tsek‍mabima] क्रि. अरूको लागि बोली दिनु (sem. domains: 3.3.2.3 - मध्यस्त गर्नु.)
Comments (0)

 

चोक्‍माबिमा [tsok‍mabima] क्रि. प. गरी दिनु (sem. domains: 3.3.2.3 - मध्यस्त गर्नु.)
Comments (0)

 

छुङ्‌माबिमा [tsʰuŋ‌mabima] क्रि. प. पोको पारिदिनु (sem. domains: 3.3.2.3 - मध्यस्त गर्नु.)
Comments (0)

 

छुमाबिमा [tsʰumabima] क्रि. प. बाँधिदिनु, झुण्‍ड्‍याईदिनु (sem. domains: 3.3.2.3 - मध्यस्त गर्नु.)
Comments (0)

 

टोङ्‌माबिमा [ʈoŋ‌mabima] क्रि. प. मिलाइ दिनु (sem. domains: 3.3.2.3 - मध्यस्त गर्नु.)
Comments (0)

 

ठुक्‍माबिमा [ʈʰuk‍mabima] क्रि. प. पकाई दिनु (sem. domains: 3.3.2.3 - मध्यस्त गर्नु.)
Comments (0)

 

ठेट्‌माबिमा [ʈʰeʈ‌mabima] क्रि. प. हाली दिनु (sem. domains: 3.3.2.3 - मध्यस्त गर्नु.)
Comments (0)

 

फुमाबिमा [pʰumabima] क्रि. प. सिलाई दिनु (sem. domains: 3.3.2.3 - मध्यस्त गर्नु.)
Comments (0)

 

फुमेट्‌मा [pʰumeʈ‌ma] क्रि. सिलाउन लगाउनु (sem. domains: 3.3.2.3 - मध्यस्त गर्नु.)
Comments (0)

 

माप्‍माबिमा [map‍mabima] क्रि. 1कुरा गरी दिनु (sem. domains: 3.3.2.3 - मध्यस्त गर्नु.) 2भनि दिनु (sem. domains: 3.6.1 - देखाउनु, बताउनु.)
Comments (0)

 

रुट्‌माबिमा [ruʈ‌mabima] क्रि. प. पिँध दिनु (sem. domains: 3.3.2.3 - मध्यस्त गर्नु.)
Comments (0)

 

रेहेक्‍मा [rehek‍ma] क्रि. 1कपाल बाँध्‍नु (sem. domains: 5.4.3 - कपालको रेखदेख गर्नु.) 2बाँध्‍नु to tie, to tie up, to bind, to fasten
(sem. domains: 4.5.4.2 - आज्ञा पालन नगर्नु, 3.3.2.3 - मध्यस्त गर्नु.)
3हतकडी लगाउनु (sem. domains: 4.6.6.1.1 - गिरफ्‍तारी.)
Comments (0)

 

रेहेक्‍माबिमा [rehek‍mabima] क्रि. प. बाँधि दिनु (sem. domains: 3.3.2.3 - मध्यस्त गर्नु.)
Comments (0)

 

लोमाबिमा [lomabima] क्रि. प. भनि दिनु (sem. domains: 3.3.2.3 - मध्यस्त गर्नु.)
Comments (0)

 

सेक्‍माबिमा [sek‍mabima] क्रि. प. छानी दिनु (sem. domains: 3.3.2.3 - मध्यस्त गर्नु.)
Comments (0)

 

हिमा [hima] क्रि. 1सक्‍नु to finish, to end, to be able to do
(sem. domains: 5 - दैनिक जीवन, 6.1.3.1 - सजिलो, सम्‍भावित, 6.4.6 - जनावरहरूलाई गरिने कार्यहरू, 2.6.6.1 - मार्नु, 7.5.7 - धेरै चीजहरू चल्‍नु.)
2छर्कनु to sprinkle
(sem. domains: 1.2.2.1 - माटो, मैला.)
3छर्नु to sow, to disperse, to scatter
(sem. domains: 3.3.2.3 - मध्यस्त गर्नु.)
4सिद्धयाउनु to finish (sem. domains: 3.3.2.3 - मध्यस्त गर्नु, 6.2 - कृषि.)
Comments (0)