Search results for "शारीरिक धक्‍का"

खेङ्‌मुक्‌ टोक्‍मा [kʰeŋ‌muk‌ ʈok‍ma] क्रि. प. कुहिनो ठोकिनु (sem. domains: 7.7 - शारीरिक धक्‍का.)
Comments (0)

 

चिनिप् [tsinip] क्रि.वि. बेस्‍मारी excessively, very hard
(sem. domains: 7.7 - शारीरिक धक्‍का.)
Comments (0)

 

चिनिप्‌ निप्‍मा [tsinip‌ nip‍ma] क्रि. प. बेस्‍सरी थिच्‍नु (sem. domains: 7.7 - शारीरिक धक्‍का.)
Comments (0)

 

चोक्‍मा [tsok‍ma] क्रि. 1बनाउनु to make, to build, to construct, to repair, to mend
(sem. domains: 5 - दैनिक जीवन, 8.3.2 - बुनोट, रचना, 4.2.1.4 - भेट्‌नु, 7.2.1.1 - हिँड्‌नु, 7.7 - शारीरिक धक्‍का, 9.1.2 - गर्नु.)
2गर्नु to do, to perform, to act
(sem. domains: 1.1.1.3 - ग्रह.)
3डोरी गाँस्‍नु (sem. domains: 4.1.7 - सम्‍बन्‍ध शुरु हुनु.)
Comments (0)

 

टुम्‍बुट्‌ टोक्‍मा [ʈum‍buʈ‌ ʈok‍ma] क्रि. प. घुँडा ठोकिनु (sem. domains: 7.7 - शारीरिक धक्‍का.)
Comments (0)

 

टोक्‌ टोक्‍मा [ʈok‌ ʈok‍ma] क्रि. प. 1ठक्‍कर खानु (sem. domains: 7.7 - शारीरिक धक्‍का.) 2एक छिन भारी बिसाउनु
Comments (0)

 

टोक्‍मा [ʈok‍ma] क्रि. 1बिसाउनु to give rest, to cause to pause, to rest a load
(sem. domains: 3.3.1.1 - उदेश्‍य, लक्ष्‍य, 4.2.1.6 - सहभागी हुनु.)
2पाउनु to find, to get, to find out, to gain, to acquire, to attain, to obtain, to give birth to, to receive, present, gift
(sem. domains: 4.2.6.1.1 - तास खेल.)
3ठक्‍कर खानु (sem. domains: 7.7 - शारीरिक धक्‍का.) 4ठोकिनु (sem. domains: 7.7.2 - निशानामा ताक्‍नु.) 5भारी बिसाउनु (sem. domains: 7.7.1 - हिर्काउनु, प्रहार गर्नु.) 6जन्‍माउनु to beget, to give birth to, to produce
(sem. domains: 1.6.3 - पशुको जीवन चक्र.)
Comments (0)

 

टोक्‍मागोम्‍मा [ʈok‍magom‍ma] क्रि. प. ठक्‍कर खाइरहनु (sem. domains: 7.7 - शारीरिक धक्‍का.)
Comments (0)

 

टोक्‍माडिमा [ʈok‍maɖima] क्रि. 1धकेलिदिनु (sem. domains: 7.7 - शारीरिक धक्‍का.) 2धकेल्‍नु to push, to press forward, to shove
Comments (0)

 

टोक्‍माडेमा [ʈok‍maɖema] क्रि. 1ठक्‍कर दिनु (sem. domains: 7.7 - शारीरिक धक्‍का.) 2धकेल्‍नु to push, to press forward, to shove
Comments (0)

 

टोक्‍माढामा [ʈok‍maɖʰama] क्रि. प. 1धक्‍का दिनु (sem. domains: 7.7 - शारीरिक धक्‍का.) 2धक्‍का दिएर आउनु
Comments (0)

 

युङ्‌मा [juŋ‌ma] क्रि. 1राख्‍नु to put, to keep, to place
, put, place, keep, leave, deposit, appoint
(sem. domains: 5.2.1.4 - अन्‍न भण्‍डार गर्नु, 7.5.9 - राख्‍नु, 8.1.7.4 - बाँकी रहेको, 7.7 - शारीरिक धक्‍का, 3.3 - चाहनु, 5.1.1.4 - दराज.)
2बस्‍नु to sit, to sit down
(sem. domains: 3.2.1.1 - बारेमा सोच्‍नु, 7.2.1 - चालचलनको ढाँचा, 7.2.7 - नचल्‍नु, 4.2.1 - जम्मा हुनु (समूह बनाउनु), 7.1.2 - बस्‍नु, 1.1.1.3 - ग्रह, 5.9 - बस्‍नु, रहनु.)
3हुनु to be, to become, to occur, to happen, to take place, to come into being, to come to pass
(sem. domains: 8.1.7.4 - बाँकी रहेको, 3.3 - चाहनु.)
4रहनु to stay, to remain, to keep
(sem. domains: 4.4.3.7 - बाँचिरहनु, जीवित रहनु.)
5थन्‍काउनु (sem. domains: 8.4.6.1.2 - रोक्‍नु, अन्‍त्‍य, 2.6 - जीवन.)
Comments (0)

 

लाङ्‌ टोक्‍मा [laŋ‌ ʈok‍ma] क्रि. प. खुट्‍टा ठोकिनु (sem. domains: 7.7 - शारीरिक धक्‍का.)
Comments (0)

 

वान्‍मा [wan‍ma] क्रि. 1धक्‍का दिनु (sem. domains: 7.7 - शारीरिक धक्‍का.) 2हल्‍लाउनु to shake, to move, to set in motion, to sway, to wave, to agitate
3हल्‍लिनु
Comments (0)

 

सोम्‍भोरोङ्‌ युमा [som‍bʰoroŋ‌ juma] क्रि. प. एक्‍कासि तल खस्‍नु (sem. domains: 7.7 - शारीरिक धक्‍का.)
Comments (0)