Search results for "निशानामा ताक्‍नु"

खेप्‌ खेप्‌ [kʰep‌ kʰep‌] क्रि.वि. पटक पटक (sem. domains: 7.7.2 - निशानामा ताक्‍नु.)
Comments (0)

 

खेसिक्‌ [kʰesik‌] 1वि. खटिरा boil, pimple with pus
(sem. domains: 4.7.6.1 - रिहा गर्नु, 5.2.2.1 - टोक्‍नु, चपाउनु.)
2ना. घाउ wound, bruise, sore, hurt, injury, cut
(sem. domains: 7.7.2 - निशानामा ताक्‍नु, 3.2.1.2 - कल्‍पना गर्नु.)
Comments (0)

 

टुक्‍मा [ʈuk‍ma] क्रि. 1गाह्रो हुनु (sem. domains: 5 - दैनिक जीवन, 8.1.7.2 - कमी हुनु, 8.3.8.1 - साधरण, मामुली.) 2दुख्‍नु to ache, to hurt, to fall ill, to be sick, to have pain
, ache, hurt
(sem. domains: 7.7.2 - निशानामा ताक्‍नु, 3.2.5.1.1 - भरोसा, 3.1.2.1 - सतर्क.)
3कठिन हुनु (sem. domains: 3.2.4.2 - बुझ्‍न सकिने.) 4पुछ्‍नु to wipe, to erase, to cleanse
खोसेलाङा वाहिसुलि टुक्‍मा कोन्‌युक्‌॥ खोस्‍टाले कुखुराको सुली पुछ्‌नु पर्छ। (sem. domains: 2.6.3 - जन्‍म, 6.6.5.1 - खिच्‍नु, रंगाउनु, 3.5.6.5 - रुनु, आँसु.)
5मेट्‍नु to wipe, to rub out, to efface, to wipe out, to erase, to delete, to expunge, to cancel, to clear off
छेप्बालाक्‌ रिङ्‌ नासा लिसे भोने टुक्‍मा कोन्‌युक्‌ हिट्‌नुङ्‌ आर्‌को छेप्‍मा कोन्‌युक्‌॥ लेखेको कुरा बिग्रियो भने मेट्‌नु पर्छ र अर्को लेख्‍नु पर्छ। (sem. domains: 8.5.4.2 - क्षेत्र ओगट्‌नु.)
6बिरामी हुनु (sem. domains: 7.5.8 - साधरण, जटिल, 2.5.1 - बिरामी.) 7जोड्‍नु to add, to annex to join
(sem. domains: 7.5.2 - जोड्‌नु.)
8भेट्‍नु meet, come across, get, find
Comments (0)

 

टुक्‍लोक्‌ [ʈuk‍lok‌] वि. 1साह्रै extreme, very, extremely
(sem. domains: 5.2.2.5 - भोक लाग्‍नु, तिर्खा लाग्‍नु, 3.3 - चाहनु.)
2अति very, much, too, exceeding, implying excess in loanword from Sanskrit
(sem. domains: 8.5.1.3.1 - माथि.)
3ज्यादै (sem. domains: 7.7.2 - निशानामा ताक्‍नु, 7.2.1.1.1 - कुद्‌नु.) 4तीब्र गति
Comments (0)

 

टोक्‍मा [ʈok‍ma] क्रि. 1बिसाउनु to give rest, to cause to pause, to rest a load
(sem. domains: 3.3.1.1 - उदेश्‍य, लक्ष्‍य, 4.2.1.6 - सहभागी हुनु.)
2पाउनु to find, to get, to find out, to gain, to acquire, to attain, to obtain, to give birth to, to receive, present, gift
(sem. domains: 4.2.6.1.1 - तास खेल.)
3ठक्‍कर खानु (sem. domains: 7.7 - शारीरिक धक्‍का.) 4ठोकिनु (sem. domains: 7.7.2 - निशानामा ताक्‍नु.) 5भारी बिसाउनु (sem. domains: 7.7.1 - हिर्काउनु, प्रहार गर्नु.) 6जन्‍माउनु to beget, to give birth to, to produce
(sem. domains: 1.6.3 - पशुको जीवन चक्र.)
Comments (0)

 

टोङ्‌मा [ʈoŋ‌ma] क्रि. 1मिलाउनु to adjust, to set in order, to bring together, to arrange, to put together, to join, to combine, to cause to meet or join, to affiliate
(sem. domains: 3.2.1.6 - सहज, 7.7.2 - निशानामा ताक्‍नु, 5.4.6 - धर्म विधि सम्‍बन्‍धि चिनो लगाउने काम, 6.6.3 - काठको काम गर्नु, 3.5.7.6 - सूची, 7.6.2 - भेट्टाउनु, 7.5.3 - मिसाउनु.)
2मिल्‍नु to be adjusted, to meet, to join, to combine, to agree, to associate
(sem. domains: 3.2.1.6 - सहज, 4.3.4.2 - मद्दत, 4.2.1.3 - सँगै भेट्‌नु, 3.2.5.4 - कसैसँग सहमत हुनु.)
3ताक्‍नु to have something in one's mind, to aim at, to wait for a chance
4दाँज्‍नु to compare
(sem. domains: 3.5.2.3 - आलङ्कारिक.)
5व्यवस्‍था गर्नु to manage (sem. domains: 4.6.4 - नियम.) 6सम्‍झौता गर्नु to compromise (sem. domains: 6.8.4.4 - किनबेचको सम्‍झौता.) 7मैका मिलाउनु (sem. domains: 8.4.4.1 - कहिलेकाहीँ, अवसर.) 8तुलना गर्नु to compare 9सुधार्नु to reform, to amend, to improve, to correct
(sem. domains: 8.3.7.6 - सुधार गर्नु.)
Comments (0)

 

टोङ्‌माउङ्‌ आप्‍मा [ʈoŋ‌mauŋ‌ ap‍ma] क्रि. प. 1मिलाएर आउनु (sem. domains: 7.7.2 - निशानामा ताक्‍नु.) 2ताकेर हान्‍नु
Comments (0)

 

बार्‌गाट्‌ [barʌgaʈ‌] ना. 1शक्‍ति power, strength, might, energy, nerve, vigour, ability, capacity, efficacy, force
(sem. domains: 7.7.2 - निशानामा ताक्‍नु.)
2पौरख prowess, valour, virility, earning
Comments (0)

 

याङ्‌मा [jaŋ‌ma] क्रि. 1बोक्‍नु carry, lift
(sem. domains: 6.7.3 - बोक्‍ने समान, 7.3.1 - बोक्‍नु, 3.4.1.4.2 - उत्‍साहित.)
2हलुका हुनु to be lighten (sem. domains: 8.4.8.1 - छिटो, 8.2.9.2 - तौलमा हलुका.) 3केही चिजले लाग्‍नु (sem. domains: 7.7.2 - निशानामा ताक्‍नु.) 4मात्‍नु
Comments (0)

 

लाङ्‌फोक्‌ एक्लोक्‌ [laŋ‌pʰok‌ eklok‌] क्रि.वि. खुट्‍टा भाँचिने गरी (sem. domains: 7.7.2 - निशानामा ताक्‍नु.)
Comments (0)

 

लाङ्‌मोक्‌ एक्लोक्‌ [laŋ‌mok‌ eklok‌] क्रि.वि. खुट्‍टा भाँचिने गरी (sem. domains: 7.7.2 - निशानामा ताक्‍नु.)
Comments (0)

 

लेम्‍मा [lem‍ma] क्रि. 1कुट्‍नु to beat, to hit, to pound (grains, etc.)
(sem. domains: 3.3.3.7 - चेतावनी, 3.4.2 - नकारात्‍मक मनको भावनाहरू, 1.1.3 - मौसम, 7.7.1 - हिर्काउनु, प्रहार गर्नु, 3.3.3.6 - नियन्‍त्रण.)
2ओइलिनु (sem. domains: 7.7.2 - निशानामा ताक्‍नु, 1.3.2.4 - छाल, 3.6.5 - ठीक, 6.6.1.1 - लुगा.) 3धान चुट्‍नु (sem. domains: 6.2 - कृषि.) 4धान कुट्‍नु to thresh (sem. domains: 6.2.6.3 - दाउनु, झाँट्‌नु.) 5हिर्काउनु to strike, to beat, to smite, to shoot
(sem. domains: 6.7.2 - पिस्‍ने समान.)
6कुट्‍नु to beat, to hit, to pound (grains, etc.)
(sem. domains: 7.7.1 - हिर्काउनु, प्रहार गर्नु.)
7डाम्‍नु to brand, to boil in oil
(sem. domains: 7.2.1.1 - हिँड्‌नु.)
8टाल्‍नु to patch, to mend, to evade, to procrastinate, to adjourn
Comments (0)

 

लेम्‍मायाक्‍मा [lem‍majak‍ma] क्रि. प. कुटिरहनु (sem. domains: 7.7.2 - निशानामा ताक्‍नु.)
Comments (0)

 

होप्‍मा [hop‍ma] क्रि. 1पिउनु to drink
(sem. domains: 5 - दैनिक जीवन, 7.3.2.5 - केही वस्‍तु होचो पार्नु, 7.2.4.2 - पानी भएर यात्रा गर्नु.)
2निकाल्‍नु to turn out, to drive away, to banish, to exile, to release, to bring out, to draw out, to take out, to eject
पाङ्‌ठोङ्‌ ओहोङि लिगा चिजाबिजाचि भारा होप्‍मा लिनिगा॥ घर भित्र भएका सामानहरू बाहिर निकाल्‍नु हुँदैन। (sem. domains: 7.7.2 - निशानामा ताक्‍नु, 5.2.1.2 - खाना तयार गर्नुका चरणहरू, 1.3.2.4 - छाल, 3.4 - भावना.)
3भत्कनु to collapse, fall to pieces (sem. domains: 1.1.3.1 - बतास.) 4धुनु to wash, to cleanse, to rinse
मेग्‌ होप्‍मा लाउङ्‌सा जोम्‌ चुवा लिना उपुन्‌ङि खाप्‍मा कोन्‌युक्‌॥ लुगा धुनुको लागी धेरै पानी भएको मूलमा जानु पर्छ। (sem. domains: 2.6.3 - जन्‍म, 1.3.2.4 - छाल, 5.6 - सफा गर्नु, 1.3.3 - भिजेको.)
5तोड्‍नु break
(sem. domains: 1.3.5 - पानीको घोलहरू.)
6झिक्‍नु to take out, to bring out, to dismiss
(sem. domains: 5.4.3.3 - केश रङ्गाउनु.)
7भत्‍काउनु to knock down, to cause to collapse, to take to pieces, to destroy, to demolish
ठेना पाङ्‌ चोक्‍मा लोङ्‌सा नागा सोब्‍बे भान्‍द्राचि होप्‍मा कोन्‌युक्‌॥ ठूलो घर बनाउनुको लागी यी सबै ग्वालीहरू भत्‍काउनु पर्छ। (sem. domains: 7.9.3 - बिगार्नु.)
8पखाल्‍नु to wash, to cleanse
(sem. domains: 7.2.4.2 - पानी भएर यात्रा गर्नु.)
Comments (0)

 

होप्‍माप्‍मा [hop‍map‍ma] क्रि. 1निकालेर लानु (sem. domains: 7.7.2 - निशानामा ताक्‍नु.) 2पिएर जानु
Comments (0)

 

होम्‍मा [hom‍ma] क्रि. 1निस्कनु to go out, to grow, to produce, to emerge
फाक्खोराङि फाक्‌चिलेट्‌ होम्‍मा ओहोङ्‌ चा चोगु॥ सुँगुरको खोरमा सुँगुरको पाठा निस्‍कने प्‍वाल पनि बनाऊ। (sem. domains: 7.3.2.7 - बाहिर निकाल्‍नु, 1.1.1 - सूर्य.)
2उदाउनु to rise, to appear
नाम्‌ होम्‍मा बेला लिसे॥ घाम उदाउने समय भयो। (sem. domains: 1.1.1.1 - चन्‍द्रमा.)
3सुनिनु to be swelled
याप्‌मि येम्‌ होम्‍मा ओचेट्‌नुना लिनिना॥ मानिसको शरीर सुनिनु राम्रो होइन। (sem. domains: 3.1.2.2 - सूचना, 2.5.6.3 - सुनिनु.)
4निस्‍किनु to come out (sem. domains: 7.2.6.3 - भाग्‍नु, फुत्‍कनु, 3.3.3.5 - कर गर्नु.) 5उम्‍किनु to escape (sem. domains: 7.7.2 - निशानामा ताक्‍नु.)
Comments (0)