Search results for "उधारो लिनु"

खेप्‍मामि लाप्‍मा [kʰep‍mami lap‍ma] क्रि. प. उधारो लिनु (sem. domains: 6.8.5 - उधारो लिनु.)
Comments (0)

 

ठेट्‌लोङ्‌ लाप्‍मा [ʈʰeʈ‌loŋ‌ lap‍ma] क्रि. प. सापटी लिनु to borrow (sem. domains: 6.8.5 - उधारो लिनु.)
Comments (0)