Search results for "तर्कसंगत"

खेम्‍मा [kʰem‍ma] क्रि. 1चिर्नु to split, to cut, to rip up, to cleave, to lacerate, to saw (with a saw), to operate
(sem. domains: 5 - दैनिक जीवन, 3.2.1.6 - सहज, 5.5.6 - इन्‍धन.)
2सुन्‍नु to hear, to listen to, to attend to
(sem. domains: 3.2.1.6 - सहज, 3.2.1.5 - तर्कसंगत, 7.5.1.2 - समाबेश गर्नु, 3.5.9.5 - रेकर्ड गरिएको संगित, 2.3.2 - सुन्‍नु, 3.2.2 - सिक्‍नु, 3.2.5.1 - विश्‍वास गर्नु, 3.5.1.2.3 - व्‍याख्‍या.)
Comments (0)

 

माप्‍मा [map‍ma] क्रि. 1भन्‍नु to say, to tell, to state, to relate, to quote, to utter, to speak, to read, to recite, to give order, to command
(sem. domains: 7.2.1 - चालचलनको ढाँचा, 3.2.1.5 - तर्कसंगत, 8.1.2 - गणना, 3.2.4 - बुझ्‍नु, 3.2.3.3 - गोप्य.)
2बताउनु to say, to tell, to relate, to explain, to disclose
(sem. domains: 3.5 - सञ्चार गर्नु.)
3व्याख्या गर्नु (sem. domains: 3.5.1.2.2 - व्‍याख्‍या.)
Comments (0)

 

लोमा [loma] क्रि. 1भन्‍नु to say, to tell, to state, to relate, to quote, to utter, to speak, to recite, to give order, to command
(sem. domains: 5.2.2.3 - भोज, 5 - दैनिक जीवन, 3.1.2.2 - सूचना, 3.4.2.2.1 - सरम हुनु, 3.5.1.5.1 - उत्तर, 3.2.1.5 - तर्कसंगत, 4.2.1.1 - निमन्‍त्रणा.)
2अराउनु to order, to command
(sem. domains: 3.1.2.2 - सूचना.)
3बताउनु to say, to tell, to relate, to inform, to explain, to reveal, to disclose
(sem. domains: 3.2.1.5 - तर्कसंगत.)
4सुनाउनु tell, relate, cause to be heard
(sem. domains: 3.5 - सञ्चार गर्नु.)
Comments (0)