Search results for "सञ्चार गर्नु"

खेम्‍मेप्‍मा [kʰem‍mep‍ma] क्रि. 1सुनाई दिनु (sem. domains: 3.3.2.3 - मध्यस्त गर्नु, 3.5 - सञ्चार गर्नु.) 2चिर्न लगाउनु 3सुनाउनु tell, relate, cause to be heard
(sem. domains: 3.5.4 - कथा, 3.2.6.4 - स्‍मरण गर्नु, 4.2.3.2 - संगीत बजाउनु.)
Comments (0)

 

माप्‍मा [map‍ma] क्रि. 1भन्‍नु to say, to tell, to state, to relate, to quote, to utter, to speak, to read, to recite, to give order, to command
(sem. domains: 7.2.1 - चालचलनको ढाँचा, 3.2.1.5 - तर्कसंगत, 8.1.2 - गणना, 3.2.4 - बुझ्‍नु, 3.2.3.3 - गोप्य.)
2बताउनु to say, to tell, to relate, to explain, to disclose
(sem. domains: 3.5 - सञ्चार गर्नु.)
3व्याख्या गर्नु (sem. domains: 3.5.1.2.2 - व्‍याख्‍या.)
Comments (0)

 

लोडु [loɖu] क्रि. भन to say, to tell, to state, to relate, to quote, to utter, to speak, to read, to recite, to give order, to command
(sem. domains: 3.5 - सञ्चार गर्नु.)
Comments (0)

 

लोमा [loma] क्रि. 1भन्‍नु to say, to tell, to state, to relate, to quote, to utter, to speak, to recite, to give order, to command
(sem. domains: 5.2.2.3 - भोज, 5 - दैनिक जीवन, 3.1.2.2 - सूचना, 3.4.2.2.1 - सरम हुनु, 3.5.1.5.1 - उत्तर, 3.2.1.5 - तर्कसंगत, 4.2.1.1 - निमन्‍त्रणा.)
2अराउनु to order, to command
(sem. domains: 3.1.2.2 - सूचना.)
3बताउनु to say, to tell, to relate, to inform, to explain, to reveal, to disclose
(sem. domains: 3.2.1.5 - तर्कसंगत.)
4सुनाउनु tell, relate, cause to be heard
(sem. domains: 3.5 - सञ्चार गर्नु.)
Comments (0)

 

लोमेट्‌मा [lomeʈ‌ma] क्रि. भन्‍न लगाउनु (sem. domains: 3.5 - सञ्चार गर्नु.)
Comments (0)