Search results for "संगीत बजाउनु"

खेम्‍मेप्‍मा [kʰem‍mep‍ma] क्रि. 1सुनाई दिनु (sem. domains: 3.3.2.3 - मध्यस्त गर्नु, 3.5 - सञ्चार गर्नु.) 2चिर्न लगाउनु 3सुनाउनु tell, relate, cause to be heard
(sem. domains: 3.5.4 - कथा, 3.2.6.4 - स्‍मरण गर्नु, 4.2.3.2 - संगीत बजाउनु.)
Comments (0)

 

टेम्‍मा [ʈem‍ma] क्रि. 1छाम्‍नु to feel, to touch, to grope
(sem. domains: 5 - दैनिक जीवन, 3.2.2.3 - मूल्‍याङ्कन गर्नु, जाँच, 2.3.3 - स्वाद.)
2बजाउनु to cause to sound, to play on a musical instrument, to strike (gong, bell)
(sem. domains: 3.2.2.3 - मूल्‍याङ्कन गर्नु, जाँच, 4.2.3.2 - संगीत बजाउनु, 3.5.9.5 - रेकर्ड गरिएको संगित, 4.2.3.5 - संगीतात्‍मक उपकरणहरू, 3.3.2.1 - सहमति दिनु.)
3मान्‍नु to obey, to consent, to agree, to admit, to acknowledge, to respect, to regard, to esteem
(sem. domains: 3.3.2.1 - सहमति दिनु, 3.3.5.1 - ग्रहण, 3.2.5.4 - कसैसँग सहमत हुनु.)
4मञ्‍जुर हुनु (sem. domains: 3.5.1.9 - प्रतिज्ञा गर्नु, 3.5.1.8.1 - दोष.)
Comments (0)

 

पुमेप्‍मा [pumep‍ma] क्रि. 1हेराउनु (sem. domains: 3.5.1.2.4 - उल्‍लेख.) 2देखाउनु to show, to display, to illustrate, to guide, to direct
(sem. domains: 3.5.8.4 - देखाउनु, जनाउनु.)
3प्रदर्शन गर्नु (sem. domains: 4.2.3.2 - संगीत बजाउनु.)
Comments (0)