Search results for "ठट्टा (चुट्किला"

खोङ्‌ [kʰoŋ‌] वि. ठट्‍टा joke, fun, jest, witticism
(sem. domains: 4.2.8 - ठट्टा (चुट्किला).)
Comments (0)

 

खोङ्‌मेप्‍मा [kʰoŋ‌mep‍ma] क्रि. ठट्‍टा गर्न लगाउनु to make to joke (sem. domains: 4.2.8 - ठट्टा (चुट्किला).)
Comments (0)

 

छिक्‍वाक्‌ [tsʰik‍wak‌] ना. 1कविता poem, poetry
(sem. domains: 3.5.4.4 - कविता.)
2चुट्‌किला heart pleasing (sem. domains: 4.2.8 - ठट्टा (चुट्किला).)
Comments (0)

 

याबाक्‍मा [jabak‍ma] क्रि. 1भक्‍ति गाउनु (sem. domains: 4.2.6 - मनोरन्‍जन, आमोद-प्रमोद.) 2रमाइलो गर्नु (sem. domains: 4.2.8 - ठट्टा (चुट्किला).)
Comments (0)

 

Comments (0)