Search results for "उत्तर"

खोङ्‌मा [kʰoŋ‌ma] क्रि. 1जिस्‍किनु to joke, jist, fun, ridicule 2ठट्‍टा गर्नु to joke, jist, fun, ridicule साइबाचिलोक्‌ खोङ्‌मा आड्‌डिक्‌ मोज्‍जा लियुक्‌॥ साथीहरू सँग ठट्‍टा गर्नु वा जिस्‍किनु अति रमाइलो हुन्‍छ। (sem. domains: 3.3.4.2 - अनुमति इन्‍कार गर्नु.) 3ठट्‍टा गर्दै लाप्‍पा खेल्‍नु (sem. domains: 3.5.1.5.1 - उत्तर.)
Comments (0)

 

छिकोङ्‌लेङ्‌ [tsʰikoŋ‌leŋ‌] ना. ठट्‍टा joke, fun, jest, witticism
(sem. domains: 3.5.1.5.1 - उत्तर.)
Comments (0)

 

छिकोङ्‌लेङ्‌ पिक्‍मा [tsʰikoŋ‌leŋ‌ pik‍ma] क्रि. प. ठट्‍टा गर्नु to joke (sem. domains: 3.5.1.5.1 - उत्तर.)
Comments (0)

 

जोबाजोबा काड्‌मा [dzobadzoba kaɖ‌ma] क्रि. प. मुख मुख लाग्‍नु (sem. domains: 3.4.2.3 - रीस, 3.5.1.5.1 - उत्तर.)
Comments (0)

 

निनिङ्‌ना [niniŋ‌na] क्रि. 1नदेख्‍नु (sem. domains: 3.2.3 - जान्नु.) 2नजान्‍नु (sem. domains: 3.5.1.5.1 - उत्तर.)
Comments (0)

 

नोक्‍मा [nok‍ma] क्रि. 1फर्काउनु to send back, to turn round, to bring back, to restore
(sem. domains: 6.8.5.4 - कर्जा फर्काउनु, तिर्नु, 7.2.3.6 - फर्कनु, 3.5.1.5.1 - उत्तर.)
2फर्किनु (sem. domains: 4.3.4.5 - भाग गर्नु.) 3दोहोर्याउनु repeat, revise
(sem. domains: 8.4.5 - सम्‍बन्‍धित समय.)
4मोड्‍नु to bend, to twist, to divert, to deflect, to turn
(sem. domains: 8.3.1.5 - बाङ्गो.)
5फर्कनु come back, turn back, turn
(sem. domains: 7.2.2.6 - फर्किनु, घुम्‍नु.)
Comments (0)

 

मिप्‍माउङ्‌ लोमा [mip‍mauŋ‌ loma] क्रि. प. सम्‍झेर भन्‍नु (sem. domains: 3.5.1.5.1 - उत्तर.)
Comments (0)

 

लोमा [loma] क्रि. 1भन्‍नु to say, to tell, to state, to relate, to quote, to utter, to speak, to recite, to give order, to command
(sem. domains: 5.2.2.3 - भोज, 5 - दैनिक जीवन, 3.1.2.2 - सूचना, 3.4.2.2.1 - सरम हुनु, 3.5.1.5.1 - उत्तर, 3.2.1.5 - तर्कसंगत, 4.2.1.1 - निमन्‍त्रणा.)
2अराउनु to order, to command
(sem. domains: 3.1.2.2 - सूचना.)
3बताउनु to say, to tell, to relate, to inform, to explain, to reveal, to disclose
(sem. domains: 3.2.1.5 - तर्कसंगत.)
4सुनाउनु tell, relate, cause to be heard
(sem. domains: 3.5 - सञ्चार गर्नु.)
Comments (0)