Search results for "क्षेत्र ओगट्‌नु"

खोट्‌मा [kʰoʈ‌ma] क्रि. 1चलाउनु to cause to move or stir, to set in motion, to despatch
(sem. domains: 8.5.4.2 - क्षेत्र ओगट्‌नु, 7.3.4.1 - छुनु, 4.6.7.4 - समुदाय.)
2छुनु to touch
(sem. domains: 8.5.1.5 - सम्‍पर्क.)
Comments (0)

 

खोप्‍मा [kʰop‍ma] क्रि. 1छुनु to touch
(sem. domains: 4.4.2 - संकट, 4.7.6.1 - रिहा गर्नु, 5 - दैनिक जीवन, 2.3.5 - छुवाइको अनुभव, 8.5.4.2 - क्षेत्र ओगट्‌नु.)
2चलाउनु to cause to move or stir, to set in motion, to despatch
(sem. domains: 5.2.1.2 - खाना तयार गर्नुका चरणहरू, 7.3.3.4 - टाढा खेद्‌नु, 7.3.4.1 - छुनु.)
3भ्याउनु वा अँठयाउनु ठेठेगा सिङ्‌ उभुङ्‌माचि खोप्‍मा हिनिना॥ ठूलठूलो रूखहरू हातले अँठयाउनु सकिँदैन। (sem. domains: 3.2.1.2 - कल्‍पना गर्नु.) 4छुनु to touch
(sem. domains: 2.3.5 - छुवाइको अनुभव.)
Comments (0)

 

टुक्‍मा [ʈuk‍ma] क्रि. 1गाह्रो हुनु (sem. domains: 5 - दैनिक जीवन, 8.1.7.2 - कमी हुनु, 8.3.8.1 - साधरण, मामुली.) 2दुख्‍नु to ache, to hurt, to fall ill, to be sick, to have pain
, ache, hurt
(sem. domains: 7.7.2 - निशानामा ताक्‍नु, 3.2.5.1.1 - भरोसा, 3.1.2.1 - सतर्क.)
3कठिन हुनु (sem. domains: 3.2.4.2 - बुझ्‍न सकिने.) 4पुछ्‍नु to wipe, to erase, to cleanse
खोसेलाङा वाहिसुलि टुक्‍मा कोन्‌युक्‌॥ खोस्‍टाले कुखुराको सुली पुछ्‌नु पर्छ। (sem. domains: 2.6.3 - जन्‍म, 6.6.5.1 - खिच्‍नु, रंगाउनु, 3.5.6.5 - रुनु, आँसु.)
5मेट्‍नु to wipe, to rub out, to efface, to wipe out, to erase, to delete, to expunge, to cancel, to clear off
छेप्बालाक्‌ रिङ्‌ नासा लिसे भोने टुक्‍मा कोन्‌युक्‌ हिट्‌नुङ्‌ आर्‌को छेप्‍मा कोन्‌युक्‌॥ लेखेको कुरा बिग्रियो भने मेट्‌नु पर्छ र अर्को लेख्‍नु पर्छ। (sem. domains: 8.5.4.2 - क्षेत्र ओगट्‌नु.)
6बिरामी हुनु (sem. domains: 7.5.8 - साधरण, जटिल, 2.5.1 - बिरामी.) 7जोड्‍नु to add, to annex to join
(sem. domains: 7.5.2 - जोड्‌नु.)
8भेट्‍नु meet, come across, get, find
Comments (0)

 

टुक्‍माडिमा [ʈuk‍maɖima] क्रि. 1मेट्‍नु to wipe, to rub out, to efface, to wipe out, to erase, to delete, to strike out, to expunge, to cancel, to clear off
(sem. domains: 8.5.4.2 - क्षेत्र ओगट्‌नु.)
2मेटाउनु to cause to wipe, to cause to erase
3पुछि पठाउनु
Comments (0)

 

टुक्‍माडेमा [ʈuk‍maɖema] क्रि. 1मेटाइ दिनु (sem. domains: 8.5.4.2 - क्षेत्र ओगट्‌नु.) 2मेटाउनु to cause to wipe, to cause to erase
3पुछि पटाउनु
Comments (0)

 

डेन्‌ लाप्‍मा [ɖen‌ lap‍ma] क्रि. प. ठाउँ ओगट्‍नु occupy the land, place (sem. domains: 8.5.4.2 - क्षेत्र ओगट्‌नु.)
Comments (0)

 

नास्‌ चोक्मा [nasa tsokma] क्रि. प. 1नास गर्नु to destroy, to destruct, to ruin (sem. domains: 8.5.4.2 - क्षेत्र ओगट्‌नु.) 2विनाश गर्नु to spoil, to decay, to damage
Comments (0)

 

पुमेट्‌मा [pumeʈ‌ma] क्रि. 1देखाउनु to show, to display
(sem. domains: 3.2.6.4 - स्‍मरण गर्नु, 8.5.4.2 - क्षेत्र ओगट्‌नु.)
2हेराउनु (sem. domains: 3.2.7 - आशा गर्नु, 3.2.7.3 - भविष्‍यवाणी, 4.7.5.4 - बचाउनु.)
Comments (0)

 

मासाँ चोक्‍मा [masã tsok‍ma] क्रि. प. 1बिगार्नु to destroy, to spoil, to harm
(sem. domains: 8.5.4.2 - क्षेत्र ओगट्‌नु.)
2नास गर्नु to perish 3भत्‍काउनु to cause to collapse, to destroy, to demolish
Comments (0)

 

लाप्‍मा [lap‍ma] 1क्रि. समाउनु to catch, to take hold of, to seize
(sem. domains: 6.4.2 - पासो, 3.3.2.1 - सहमति दिनु, 6.4.5 - माछा मार्नु, 3.2.5.4 - कसैसँग सहमत हुनु.)
2क्रि. स्वीकार्नु to receive, to accept, to adopt (sem. domains: 3.3.2.1 - सहमति दिनु.) 3क्रि. भाग लिनु (sem. domains: 4.2.1.3 - सँगै भेट्‌नु.) 4ना. गिरफ्‍तार arrested, captured, detention, seizure
(sem. domains: 4.6.6.1.1 - गिरफ्‍तारी.)
5क्रि. समात्‍नु to catch, to take hold of, to grasp, to seize
, catch, capture, seize, hold
(sem. domains: 4.7.5.1 - अपराध अनुसन्‍धान.)
6क्रि. पक्रनु catch, arrest, seize, grasp
(sem. domains: 6.4.6 - जनावरहरूलाई गरिने कार्यहरू.)
7क्रि.वि. अन्‍त्य final, last, final stage, end, finish
(sem. domains: 8.4.5.1.4 - अन्‍तिम.)
8क्रि. लिनु to take, to get hold of, to hold, to get, to grasp, to receive, to accept, to adopt
(sem. domains: 7.2.4.8 - नक्‍सा, 8.5.4.2 - क्षेत्र ओगट्‌नु.)
9क्रि. सकिनु to be finished, to be completed, to come to an end
(sem. domains: 8.1.8 - पूर्ण, पूरा.)
10क्रि. सक्‍नु to finish, to end, to be able to do
(sem. domains: 7.2.3.5 - अतित वित्‍नु.)
11क्रि. खिच्‍नु to draw, to pull, to attract
(sem. domains: 7.2.6 - भाग्‍नु, पछ्याउनु.)
Comments (0)