Search results for "चट्टान"

खोरोक्‌ [kʰorok‌] ना. खस्रो coarse, rough, rugged
(sem. domains: 1.2.2.2 - चट्टान.)
Comments (0)

 

घोसोरोक्‌ [gʰosorok‌] वि. खस्रो coarse, rough, rugged
(sem. domains: 1.2.2.2 - चट्टान.)
Comments (0)

 

छाक्‍ना [tsʰak‍na] वि. 1साह्रो hard, firm
(sem. domains: 1.2.2.2 - चट्टान, 7.2.7 - नचल्‍नु, 4.3.1.5.2 - नराम्रो रिसाहा, 8.3.6.1 - बलियो, काफर.)
2कडा hard, firm
(sem. domains: 3.3.1.6 - संकल्‍प, 8.3.6.2 - कडा, खँदिलो, 3.3.1.7 - हठी, 1.2.3.1 - तरल पर्दाथ.)
Comments (0)

 

छेलिङ्‌मेट्‌ [tsʰeliŋ‌meʈ‌] ना. दर्सिन ढुङ्‍गा a kind of stone (sem. domains: 1.2.2.2 - चट्टान.)
Comments (0)

 

छेलुङ्‌मेट्‌ [tsʰeluŋ‌meʈ‌] ना. दर्सिन ढुङ्‍गा a kind of stone (sem. domains: 1.2.2.2 - चट्टान.)
Comments (0)