Search results for "साधरण, जटिल"

गाक्‍ना [gak‍na] वि. 1एकत्रित collected together, assembled, accumulated
(sem. domains: 7.5.8 - साधरण, जटिल.)
2सङ्‍गठित organised, integrated
Comments (0)

 

टुक्‍मा [ʈuk‍ma] क्रि. 1गाह्रो हुनु (sem. domains: 5 - दैनिक जीवन, 8.1.7.2 - कमी हुनु, 8.3.8.1 - साधरण, मामुली.) 2दुख्‍नु to ache, to hurt, to fall ill, to be sick, to have pain
, ache, hurt
(sem. domains: 7.7.2 - निशानामा ताक्‍नु, 3.2.5.1.1 - भरोसा, 3.1.2.1 - सतर्क.)
3कठिन हुनु (sem. domains: 3.2.4.2 - बुझ्‍न सकिने.) 4पुछ्‍नु to wipe, to erase, to cleanse
खोसेलाङा वाहिसुलि टुक्‍मा कोन्‌युक्‌॥ खोस्‍टाले कुखुराको सुली पुछ्‌नु पर्छ। (sem. domains: 2.6.3 - जन्‍म, 6.6.5.1 - खिच्‍नु, रंगाउनु, 3.5.6.5 - रुनु, आँसु.)
5मेट्‍नु to wipe, to rub out, to efface, to wipe out, to erase, to delete, to expunge, to cancel, to clear off
छेप्बालाक्‌ रिङ्‌ नासा लिसे भोने टुक्‍मा कोन्‌युक्‌ हिट्‌नुङ्‌ आर्‌को छेप्‍मा कोन्‌युक्‌॥ लेखेको कुरा बिग्रियो भने मेट्‌नु पर्छ र अर्को लेख्‍नु पर्छ। (sem. domains: 8.5.4.2 - क्षेत्र ओगट्‌नु.)
6बिरामी हुनु (sem. domains: 7.5.8 - साधरण, जटिल, 2.5.1 - बिरामी.) 7जोड्‍नु to add, to annex to join
(sem. domains: 7.5.2 - जोड्‌नु.)
8भेट्‍नु meet, come across, get, find
Comments (0)

 

ठाटोक्‌निलोक्‌ [ʈʰaʈok‌nilok‌] ना. 1थाहा नपाउने गरी (sem. domains: 7.5.8 - साधरण, जटिल.) 2रहस्यमय mysterious, secret
Comments (0)

 

निमा टुक्‍ना [nima ʈuk‍na] क्रि.वि. बुझ्‍न गाह्रो (sem. domains: 7.5.8 - साधरण, जटिल.)
Comments (0)

 

पार्‌चिन्‍दा [par‌tsin‍da] 1वि. प्रस्ट clear, lucid
, clear, distinct, obvious
2क्रि.वि. स्‍पष्‍ट distinct, clear, obvious
3ना. छर्लङ्ग clearly, distinctively, clear, transparent, distinct, crystal
(sem. domains: 7.5.8 - साधरण, जटिल.)
Comments (0)