Search results for "संकटलाई सामना गर्नु"

घुवार फामा [gʰuwarʌ pʰama] क्रि. प. सहयोग गर्नु to help, to assist (sem. domains: 4.4.3 - संकटलाई सामना गर्नु, 4.3.4.2 - मद्दत, 7.3.4.6 - समर्थन.)
Comments (0)

 

घुवार लाप्‍मा [gʰuwarʌ lap‍ma] क्रि. प. सहयोग लिनु (sem. domains: 4.4.3 - संकटलाई सामना गर्नु.)
Comments (0)