Search results for "नरम, निर्वल"

घेङ्‌सिङ्‌ [gʰeŋ‌siŋ‌] वि. 1दुब्‍लो lean and thin, weak, feeble, haggard
(sem. domains: 8.2.3.3 - पातलो मान्‍छे.)
2कमजोर weak, feeble, sickly, deficient, ineffectual
(sem. domains: 8.3.6.5 - नरम, निर्वल.)
Comments (0)

 

चिमोक्‌ [tsimok‌] वि. 1नरम soft, tender, delicate, mild, flexible
(sem. domains: 8.3.2.1 - चिल्‍लो.)
2मुलायम soft, tender
(sem. domains: 8.3.6.1 - बलियो, काफर.)
3चिल्‍लो oily, greasy
(sem. domains: 8.3.6.3 - कठिन, नम्र.)
4कोमल soft, delicate, tender, mild, gentle
(sem. domains: 8.3.6.5 - नरम, निर्वल.)
Comments (0)

 

चोप्‍मा [tsop‍ma] क्रि. सुक्‍नु to dry, to dry up, to become dry, to wither
(sem. domains: 1.3.3.1 - सुक्‍खा, 8.3.6.5 - नरम, निर्वल, 1.1.1 - सूर्य.)
Comments (0)

 

चोप्‍मा सिमा [tsop‍ma sima] क्रि. प. सुकेर मर्नु (sem. domains: 8.3.6.5 - नरम, निर्वल.)
Comments (0)

 

पेच्‍चोक्‌ चोक्‍मा [pet‍tsok‌ tsok‍ma] क्रि. प. 1निर्बल पार्नु (sem. domains: 8.3.6.5 - नरम, निर्वल.) 2धुलोपिठो बनाउनु
Comments (0)

 

मिहिमा [mihima] 1वि. असफलता failure
(sem. domains: 6.1.3.3 - असफल.)
2क्रि. नसक्‍नु (sem. domains: 8.3.6.5 - नरम, निर्वल, 8.3.6.1 - बलियो, काफर.)
Comments (0)

 

लाप्‌ लाप्‌ [lap‌ lap‌] वि. पातलो thin, watery
(sem. domains: 8.3.6.5 - नरम, निर्वल.)
Comments (0)