Search results for "भाषा र सोचाइ"

चाप्‌ [tsap‌] ना. खुशी pleasure; pleased, happy
(sem. domains: 8.3.8.2 - महिमा, 3.4.1.1.7 - खुशी हुनु, 3 - भाषा र सोचाइ.)
Comments (0)

 

चाप्‍टामा [tsap‍ʈama] क्रि. खुशी हुनु (sem. domains: 8.3.8.2 - महिमा, 3.4.1.1 - मन पर्नु, माया गर्नु, 3 - भाषा र सोचाइ.)
Comments (0)

 

चेक्‍मा [tsek‍ma] क्रि. बोल्‍नु to speak, to utter, to give tongue, to talk, to converse, to tell, to say
(sem. domains: 5 - दैनिक जीवन, 3.5.6.3 - अनुहारको अभिव्‍यक्ति, 7.2.1.1 - हिँड्‌नु, 1.4 - सजीव वस्‍तुहरू, 3.5.1 - भन्‍नु, 3.5.1.2.3 - व्‍याख्‍या, 2.1.1.4 - मुख, 4.1.6.1 - अमैत्रिक, 3 - भाषा र सोचाइ.)
Comments (0)

 

निङ्‌ग्‍वा [niŋ‌g‍wa] ना. 1मन mind, heart, opinion, view, idea
(sem. domains: 3.1 - प्राण, आत्‍मा, 3.2.1 - मन, 3 - भाषा र सोचाइ.)
2भावना feeling, sentiment, meditation
(sem. domains: 3.1 - प्राण, आत्‍मा.)
3विचार thought, consideration, idea, notion, conception, opinion, decision
(sem. domains: 4.3.1.2 - स्‍तर भेट्टाउनु, मापदण्‍ड पुग्‍नु.)
Comments (0)

 

निङ्‌ग्‍वा टामा [niŋ‌g‍wa ʈama] क्रि. प. 1मन पराउनु (sem. domains: 4.3.1.2 - स्‍तर भेट्टाउनु, मापदण्‍ड पुग्‍नु, 3.4.1.2 - खुशी, 3 - भाषा र सोचाइ, 3.4.1.4 - रुचि, 3.3.1.2 - चुन्‍नु.) 2मन पर्नु (sem. domains: 3.4.1.4.4 - आकर्षण, 3.4.1.1 - मन पर्नु, माया गर्नु.) 3सन्‍तुष्‍ट हुनु (sem. domains: 8.1.7.3 - आवश्‍यक.) 4चित्‍त बुझ्‍नु (sem. domains: 3.5.1.7.1 - धन्‍यबाद.)
Comments (0)

 

मिप्‍मा [mip‍ma] क्रि. 1सोच्‍नु to think, to consider, to hold opinion, to meditate
(sem. domains: 3.1.2.4 - इन्‍कार गर्नु, 3.4.2.4.1 - चिन्‍ता, 3.2 - सोच्‍नु, 3 - भाषा र सोचाइ.)
2सम्‍झनु to remember, to keep in mind, to think, to meditate
(sem. domains: 7.2.3.3 - छोड्‌नु, 3.2.1 - मन, 3.1.2.4 - इन्‍कार गर्नु, 3.2.6 - सम्‍झनु, 3.4.2.4.1 - चिन्‍ता, 3.5.8 - अनुवादित खबरहरू, 3.2 - सोच्‍नु, 3 - भाषा र सोचाइ.)
3सम्‍झिनु (sem. domains: 3.1.2.4 - इन्‍कार गर्नु, 3.4.2.4.1 - चिन्‍ता, 3.2.4 - बुझ्‍नु, 3.2 - सोच्‍नु, 3 - भाषा र सोचाइ.) 4स्‍मृति memory
(sem. domains: 3.1.2.4 - इन्‍कार गर्नु, 3.4.2.4.1 - चिन्‍ता, 4.2.2.2 - चाड, प्रदर्शन, 3.2 - सोच्‍नु, 3 - भाषा र सोचाइ.)
5चाहनु to want, to wish, to need
(sem. domains: 3.1.2.4 - इन्‍कार गर्नु, 3.4.2.4.1 - चिन्‍ता, 3.2 - सोच्‍नु, 7.4.6 - नहुनु, 3 - भाषा र सोचाइ.)
Comments (0)

 

मोज्‍जा लोट्‌मा [mod‍dza loʈ‌ma] क्रि. प. मन पराउनु (sem. domains: 3 - भाषा र सोचाइ.)
Comments (0)

 

मोज्‍जा लोमा [mod‍dza loma] क्रि. प. 1रमाउनु to be delighted, to take pleasure
(sem. domains: 3 - भाषा र सोचाइ.)
2रमाइलो लाग्‍नु (sem. domains: 3 - भाषा र सोचाइ.) 3राम्रो लाग्‍नु (sem. domains: 3 - भाषा र सोचाइ.) 4आनन्‍द हुनु (sem. domains: 3.4.1.1.7 - खुशी हुनु, 3.4.1.2 - खुशी.)
Comments (0)

 

मोम्‍मासिमा [mom‍masima] क्रि. प. 1लाज मान्‍नु (sem. domains: 3.4.2.2.1 - सरम हुनु.) 2लजाउनु to wear shame, to be ashamed, to feel shame, to be abashed, to be shy
(sem. domains: 3.4.2.4.2 - घबराउनु, 3.1.1 - व्‍यक्तित्‍व, 8.1.7.1 - फाल्‍तु हुनु, 3 - भाषा र सोचाइ.)
Comments (0)

 

रिङ्‌ [riŋ‌] ना. 1भाषा language, tongue, dialect, speech, dialogue, conversation, colloquy
(sem. domains: 3 - भाषा र सोचाइ.)
2कुरा talk, conversation
(sem. domains: 3.5.1.3.6 - लम्‍ब्‍याउनु.)
3वचन speech, word
(sem. domains: 3.5.3 - भाषा.)
4शब्‍द word
(sem. domains: 3.5.3.1 - शब्‍द.)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

रेप्‍मा [rep‍ma] क्रि. हाँस्‍नु to laugh
(sem. domains: 5 - दैनिक जीवन, 2.1.1.4 - मुख, 3 - भाषा र सोचाइ.)
Comments (0)

 

हाप्‍मा [hap‍ma] क्रि. 1रुनु to cry, to weep
(sem. domains: 5 - दैनिक जीवन, 3.1.1 - व्‍यक्तित्‍व, 3 - भाषा र सोचाइ.)
2बाल्‍नु to burn, to kindle, to light
(sem. domains: 4.4.2 - संकट, 2.6.6.3 - अन्‍त्‍येष्‍टि, 8.1.6.2 - टुक्रा, 3.5.6.3 - अनुहारको अभिव्‍यक्ति, 3.5.6.5 - रुनु, आँसु, 2.6.6.4 - शोक गर्नु.)
Comments (0)