Search results for "खन्‍याउनु"

चाहाला [tsahala] ना. 1पानी पोखिएको अवस्‍था (sem. domains: 1.3.2.1 - बग्‍नु.) 2पानी पोखिएको ठाउँ (sem. domains: 1.3.2.2 - खन्‍याउनु.)
Comments (0)

 

च्वा पेप्मा [tswapepma] क्रि. पानी भर्नु to fill water (sem. domains: 1.3.2.1 - बग्‍नु, 1.3.2.2 - खन्‍याउनु.)
Comments (0)

 

छिमा [tsʰima] क्रि. 1चुहुनु to leak, to drip (sem. domains: 1.3.2 - पानीको गति, 1.3.2.1 - बग्‍नु, 1.3.2.2 - खन्‍याउनु.) 2निखार्नु to take completely away, to finish up, to cleanse
(sem. domains: 1.3.2.3 - थोपा.)
3पालो पर्खिनु 4लुगाको पानी तर्नु (sem. domains: 3.4.1.1.2 - स्‍वआदर गर्नु.)
Comments (0)

 

फोट्‌मा [pʰoʈ‌ma] 1क्रि. सुकाउनु to dry, to make dry
(sem. domains: 1.3.3.1 - सुक्‍खा, 1.3.2.1 - बग्‍नु, 1.3.2.2 - खन्‍याउनु.)
2क्रि. मिसिनु to be mixed
(sem. domains: 8.3.6 - वस्तु.)
3ना. मिश्रण mixture, mixing, infusion
4क्रि. मिसाउनु to mix, to put together, to blend, to mingle, to add to
(sem. domains: 7.5.3 - मिसाउनु.)
Comments (0)

 

लेङ्‌मा [leŋ‌ma] क्रि. 1खन्याउनु to pour out, to make empty
(sem. domains: 1.3.2.1 - बग्‍नु, 1.3.2.2 - खन्‍याउनु.)
2पल्टाउनु to turn, to cause to lie down, to turn upside down, to cause to roll
(sem. domains: 5 - दैनिक जीवन.)
3लिप्‍नु to smear, to daub, to smudge smooth mud over walls and floor
(sem. domains: 1.2.2.1 - माटो, मैला, 6.5 - भवनहरूमा काम गर्नु.)
4खाली गर्नु (sem. domains: 7.2.1.2 - छिटो चल्‍नु, 4.2.6.1 - खेल, 3.4.2.1.6 - उल्‍टाउनु.) 5पल्टनु to turn (sem. domains: 6.5.3.1 - भवनको सरसमान र संरक्षण.)
Comments (0)