Search results for "भिजेको"

चिना [tsina] वि. 1ओसिलो damp
(sem. domains: 1.1.1 - सूर्य.)
2ठन्‍डा cold, coolness, coldness
3चिसो cold, wet, damp
(sem. domains: 8.4.1.5 - मौसम, 1.1.1 - सूर्य, 1.3.3 - भिजेको.)
Comments (0)

 

चिमा [tsima] क्रि. 1चिसिनु to grow cool, to become cold
(sem. domains: 8.4.1.5 - मौसम, 1.3.3 - भिजेको.)
2चिस्याउनु (sem. domains: 3.1 - प्राण, आत्‍मा.) 3चिसो हुनु (sem. domains: 3.5.1.4.2 - सम्‍पर्क.) 4सेलिनु (sem. domains: 8.3.4.1 - चिसो.) 5चिर्नु to split, to cut, to rip up, to cleave
Comments (0)

 

टिम्‌योङ्‌ लिमा [ʈim‌joŋ‌ lima] क्रि. प. 1जलमग्‍न हुनु (sem. domains: 1.3.3 - भिजेको.) 2पानी जम्‍नु
Comments (0)

 

ठोम्‍मा [ʈʰom‍ma] क्रि. 1ढाडिनु to be swollen, to eat more than enough, to emit foul belching (because of indigestion)
(sem. domains: 3.5.1.5.3 - तपाईंका बिचारहरु लुकाउनु, 3.1.2.2 - सूचना, 1.3.3 - भिजेको.)
2चियाउनु to peep, to spy
(sem. domains: 3.1.2.2 - सूचना.)
3बिरामीलाई हेर्न जानु
Comments (0)

 

पोहोङ्‌ना [pohoŋ‌na] क्रि.वि. 1छिद्र भएको (sem. domains: 1.3.3 - भिजेको.) 2प्वाल भएको (sem. domains: 8.3.1.6.1 - अवतल वा नतोदर (बीच खण्ड भित्रिएको वा पेट भित्र पसेको).)
Comments (0)

 

फोम्‌ [pʰom‌] ना. असिना hail, hailstone
(sem. domains: 1.1.3.4 - हिउँ, बरफ, 1.3.3 - भिजेको.)
Comments (0)

 

वेक्‍मा [wek‍ma] क्रि. भिज्‍नु to get wet, too be soaked, to moisten, to be drenched or sopped
(sem. domains: 1.1.3 - मौसम, 1.3.3 - भिजेको.)
Comments (0)

 

वेक्‍मेट्‌मा [wek‍meʈ‌ma] क्रि. भिजाउन लगाउनु (sem. domains: 1.3.3 - भिजेको.)
Comments (0)

 

सेङ्‌सेङ्‌ [seŋ‌seŋ‌] ना. 1सफा clean, neat, pellucid, clear, pure
(sem. domains: 1.1 - आकाश.)
2सुग्‍घर clean, neat, free from dirt, clear, pure
(sem. domains: 5.6.1 - सफा, फोहोर, 1.3.6 - पानीको गुण, 3.2.4.2 - बुझ्‍न सकिने, 8.3.3.3 - वर्ण वा रङ्ग, 1.3.3 - भिजेको.)
3शुद्ध clear, neat, clean, pure
, with, together with, including
4चोखो pure, holy
5पवित्र holy, sacred, pure
Comments (0)

 

होप्‍मा [hop‍ma] क्रि. 1पिउनु to drink
(sem. domains: 5 - दैनिक जीवन, 7.3.2.5 - केही वस्‍तु होचो पार्नु, 7.2.4.2 - पानी भएर यात्रा गर्नु.)
2निकाल्‍नु to turn out, to drive away, to banish, to exile, to release, to bring out, to draw out, to take out, to eject
पाङ्‌ठोङ्‌ ओहोङि लिगा चिजाबिजाचि भारा होप्‍मा लिनिगा॥ घर भित्र भएका सामानहरू बाहिर निकाल्‍नु हुँदैन। (sem. domains: 7.7.2 - निशानामा ताक्‍नु, 5.2.1.2 - खाना तयार गर्नुका चरणहरू, 1.3.2.4 - छाल, 3.4 - भावना.)
3भत्कनु to collapse, fall to pieces (sem. domains: 1.1.3.1 - बतास.) 4धुनु to wash, to cleanse, to rinse
मेग्‌ होप्‍मा लाउङ्‌सा जोम्‌ चुवा लिना उपुन्‌ङि खाप्‍मा कोन्‌युक्‌॥ लुगा धुनुको लागी धेरै पानी भएको मूलमा जानु पर्छ। (sem. domains: 2.6.3 - जन्‍म, 1.3.2.4 - छाल, 5.6 - सफा गर्नु, 1.3.3 - भिजेको.)
5तोड्‍नु break
(sem. domains: 1.3.5 - पानीको घोलहरू.)
6झिक्‍नु to take out, to bring out, to dismiss
(sem. domains: 5.4.3.3 - केश रङ्गाउनु.)
7भत्‍काउनु to knock down, to cause to collapse, to take to pieces, to destroy, to demolish
ठेना पाङ्‌ चोक्‍मा लोङ्‌सा नागा सोब्‍बे भान्‍द्राचि होप्‍मा कोन्‌युक्‌॥ ठूलो घर बनाउनुको लागी यी सबै ग्वालीहरू भत्‍काउनु पर्छ। (sem. domains: 7.9.3 - बिगार्नु.)
8पखाल्‍नु to wash, to cleanse
(sem. domains: 7.2.4.2 - पानी भएर यात्रा गर्नु.)
Comments (0)