Search results for "पीडा"

चिपा योम्‍मा [tsipa jom‍ma] क्रि. प. 1अलि कम हुनु to reduce, less (sem. domains: 2.5.6.1 - पीडा.) 2अलि घट्‌नु
Comments (0)

 

टुक्‍ना [ʈuk‍na] वि. 1कठिन difficult, laborious, burdensome, hard
(sem. domains: 4.4.2 - संकट, 8.3.6.2 - कडा, खँदिलो, 8.3.8.1 - साधरण, मामुली.)
2साह्रो hard, firm, harsh, difficult
(sem. domains: 8.3.6.1 - बलियो, काफर.)
3गाह्रो difficult, hard uneasy, arduous
(sem. domains: 6.1.3 - कठिन, असम्‍भव, 7.2.7 - नचल्‍नु, 2.5.6.1 - पीडा.)
Comments (0)

 

टुक्‍मा नामा [ʈuk‍ma nama] क्रि. प. दुख्‍न छोड्‍नु (sem. domains: 2.5.6.1 - पीडा.)
Comments (0)

 

नुलोक्‌ [nulok‌] क्रि.वि. 1राम्ररी well, prettily, in good or proper manner or degree, rightly
(sem. domains: 1.1.3 - मौसम.)
2प्रभावकारी effective (sem. domains: 6.1.2.7 - प्रभावकारी.) 3राम्रो सँग rightly (sem. domains: 2.5 - निरोगी.) 4स्वस्‍थ hale, healthy, well, safe
(sem. domains: 2.5.6.1 - पीडा.)
Comments (0)

 

पोमा [poma] क्रि. 1हुर्कनु to grow up
(sem. domains: 8.2 - ठूलो, 1.4 - सजीव वस्‍तुहरू.)
2बढ्‍नु to increase, to grow, to expand, to flourish
(sem. domains: 8.3.1.9 - फैलाउनु, पसार्नु, 6.2 - कृषि, 2.5.6.1 - पीडा, 3.5.9.5 - रेकर्ड गरिएको संगित, 5.4.7 - औँलाका नङ्‌हरूको लागि रेखदेख, 1.6.3 - पशुको जीवन चक्र, 7.3.3.4 - टाढा खेद्‌नु, 8.1 - परिमाण, 7.3.4.7 - फैलिनु, 8.1.4.2 - वृद्धि.)
3बृद्धि हुनु (sem. domains: 8.1.2.4 - गुणन.)
Comments (0)

 

याङ्‌छामा [jaŋ‌tsʰama] ना. दुःख sorrow, grief, trouble, pain
(sem. domains: 2.5.6.1 - पीडा.)
Comments (0)

 

येम्‌ टुक्‍मा [jem‌ ʈuk‍ma] क्रि. प. बिरामी हुनु (sem. domains: 2.5.6.1 - पीडा, 2.5.5 - रोगको कारण.)
Comments (0)

 

योम्मा [jomma] क्रि. घट्‍नु to decrease, to diminish
(sem. domains: 2.5.6.1 - पीडा.)
Comments (0)