Search results for "सम्‍पर्क"

चिमा [tsima] क्रि. 1चिसिनु to grow cool, to become cold
(sem. domains: 8.4.1.5 - मौसम, 1.3.3 - भिजेको.)
2चिस्याउनु (sem. domains: 3.1 - प्राण, आत्‍मा.) 3चिसो हुनु (sem. domains: 3.5.1.4.2 - सम्‍पर्क.) 4सेलिनु (sem. domains: 8.3.4.1 - चिसो.) 5चिर्नु to split, to cut, to rip up, to cleave
Comments (0)

 

नाॽया [naʔja] क्रि.वि. 1वर near, beside, about, on this side
, banyan tree
(sem. domains: 3.5.1.4.2 - सम्‍पर्क.)
2यता here, this way, hither
(sem. domains: 4.1.1.1 - प्रेमी प्रेमिका.)
Comments (0)

 

या [ja] ना. यो. 1उता thither, on the other hand
(sem. domains: 3.1.2.3 - ध्‍यान, 4.1.1.1 - प्रेमी प्रेमिका.)
2पर distance, far, remote, strange, other, beyound, at a distance
(sem. domains: 8.5.1.3.1 - माथि, 3.5.1.4.2 - सम्‍पर्क.)
Comments (0)

 

याम्‍बानायाम्‍बा [jam‍banajam‍ba] क्रि.वि. 1वरि परी around, roundabout, on all side
(sem. domains: 1.1.1.3 - ग्रह.)
2वरपर here and there, around
(sem. domains: 4.1.4 - छिमेकी, 3.5.1.4.2 - सम्‍पर्क.)
3चारैतिर
Comments (0)

 

लाप्‍माङ्‌साडे [lap‍maŋ‌saɖe] ना. टाढा हुने विशेष (sem. domains: 3.5.1.4.2 - सम्‍पर्क.)
Comments (0)

 

लाप्‍माङ्‌से [lap‍maŋ‌se] क्रि.वि. टाढा हुनु (sem. domains: 3.5.1.4.2 - सम्‍पर्क.)
Comments (0)