Search results for "तारा"

चुम्‍बुयुङ्‌ [tsum‍bujuŋ‌] ना. छ वट ताराको समुह, षटकिर्टिका तारा, गुजमुजे तारा (sem. domains: 1.1.1.2 - तारा.)
Comments (0)

 

चोक्‌चिङ्‌गेट्‌ [tsok‌tsiŋ‌geʈ‌] ना. तारा star
(sem. domains: 1.1 - आकाश, 1.1.1.2 - तारा, 1.1.1 - सूर्य.)
Comments (0)

 

जोम्‌ [dzom‌] क्रि.वि. 1धेरै much, many, plentiful
(sem. domains: 5.2.1 - खाना तयारी, 7.2.5.4 - सँगै हिड्‌नु, 1.1.1.2 - तारा, 8.1 - परिमाण, 1.1.2 - हावा.)
2बढी more
(sem. domains: 8.5.1.3.1 - माथि.)
Comments (0)

 

टिलिक्‌ टिलिक्‌ [ʈilik‌ ʈilik‌] क्रि.वि. 1चम्‍किलो shining, sparking, bright, radiant
(sem. domains: 1.1.1.2 - तारा, 1.1.1 - सूर्य.)
2टल्‍कने 3झलमल्‍ल resplendently, brightly, glitteringly
Comments (0)

 

डाखिने [ɖakʰine] ना. ठूलो चमेरो big bat (sem. domains: 1.1.1.2 - तारा.)
Comments (0)

 

भ्‍वाङ्‌ [bʰ‍waŋ‌] वि. 1प्रकाश light, brightness, sunshine
(sem. domains: 1.1.1 - सूर्य.)
2उज्यालो bright, light, brightness
(sem. domains: 1.1.1.2 - तारा.)
Comments (0)

 

हाट्‌मा [haʈ‌ma] क्रि. बल्‍नु to burn, to catch fire, to blaze
(sem. domains: 5.5.4 - बाल्‍नु, जल्नुा, 8.3.3 - चम्किलो, 1.1.1.2 - तारा.)
Comments (0)