Search results for "गर्मी"

चेरेप्‌ [tserep‌] वि. 1तातो hot, warm, heat, hotness
(sem. domains: 8.3.4 - गर्मी, 1.1.1 - सूर्य.)
2टन्‍टलापुर glaring, scorching
Comments (0)

 

चेरेप्‌ हुटुवामा [tserep‌ huʈuwama] क्रि.वि. प्रचण्‍ड गर्मी extremely glaring (sem. domains: 8.3.4 - गर्मी.)
Comments (0)

 

फालाक्‍ना [pʰalak‍na] वि. टन्‍टलापुर glaring, scorching, blazing
(sem. domains: 8.3.4 - गर्मी.)
Comments (0)

 

हुटुवामा [huʈuwama] ना. 1गर्मी heat, warmth, hot, very warm
(sem. domains: 8.3.4 - गर्मी.)
2गरम hot, warm
Comments (0)

 

हुटुॽवामा [huʈuʔwama] ना. 1गर्मी warmth, summer season, hot, very warm
(sem. domains: 1.1.2 - हावा.)
2गरम hot, warm
(sem. domains: 8.3.4 - गर्मी.)
Comments (0)