Search results for "सम्‍बन्‍ध शुरु हुनु"

चोक्‍मा [tsok‍ma] क्रि. 1बनाउनु to make, to build, to construct, to repair, to mend
(sem. domains: 5 - दैनिक जीवन, 8.3.2 - बुनोट, रचना, 4.2.1.4 - भेट्‌नु, 7.2.1.1 - हिँड्‌नु, 7.7 - शारीरिक धक्‍का, 9.1.2 - गर्नु.)
2गर्नु to do, to perform, to act
(sem. domains: 1.1.1.3 - ग्रह.)
3डोरी गाँस्‍नु (sem. domains: 4.1.7 - सम्‍बन्‍ध शुरु हुनु.)
Comments (0)

 

ठोक्‍मा [ʈʰok‍ma] क्रि. 1जुध्‍नु fight encounter, clash
(sem. domains: 5.2.2.1 - टोक्‍नु, चपाउनु.)
2हान्‍नु to hit, to smite, to give a blow to, to strike, to shoot
3खन्‍नु to dig, to hollow out
(sem. domains: 7.8.6 - खन्‍नु.)
4जनावर ढुक्‍नु (sem. domains: 3.2.5.1.1 - भरोसा.) 5गाँस्‍नु (टपरी वा अन्य गाँस्‍नु) (sem. domains: 4.1.7 - सम्‍बन्‍ध शुरु हुनु.) 6बाँझो खन्‍नु (sem. domains: 6.2 - कृषि.) 7थुक्‍नु to spit, to throw spittle
(sem. domains: 2.1.1.4 - मुख.)
Comments (0)

 

नाप्‍मा [nap‍ma] क्रि. 1खोस्‍नु to take by force, to snatch
कोछुबाङा वाभाले स्‍याला ओसिलाम्‍मा नाप्‍मा रिक्‍टुव्‍ट्‌टुए॥ कुकुरले कुखुराको भाले स्‍यालको मुखबाट खोस्‍नु लखेट्‍दै गयो। (sem. domains: 7.2.1.2 - छिटो चल्‍नु, 8.3.1.5.2 - बटार्नु, निचोर्नु, 4.1.7 - सम्‍बन्‍ध शुरु हुनु, 2.2 - शरीरको कार्यहरू, 6.8.9.4 - बलपूर्वक लिनु.)
2बटार्नु to twist, to wring, to entwine, to distort
(sem. domains: 4.3.4.8 - अपहरण्‍.)
3लुट्‍नु to loot, to plunder, to ransack, to pillage
(sem. domains: 6.8.9.1 - चोर्नु.)
4बेर्नु to twist round, to wrap up, to roll up
सिङ्‌ उभुङ्‌मा रिबाङा नाप्‍मा कोन्‌युक्‌॥ रुखलाई डोरीले बेर्नु पर्छ। (sem. domains: 2.2 - शरीरको कार्यहरू, 6.8.9.4 - बलपूर्वक लिनु.)
5फुत्‍काउनु (sem. domains: 8.3.1.5.2 - बटार्नु, निचोर्नु.) 6बटारिनु to be twisted, to be wreathed
(sem. domains: 7.2.1.2 - छिटो चल्‍नु.)
Comments (0)

 

पोपा [popa] ना. खेलौना (बाल शब्‍द) doll (sem. domains: 4.2.6.2.2 - बास्केटबल (खेल -१), 4.1.7 - सम्‍बन्‍ध शुरु हुनु.)
Comments (0)