Search results for "थालहरू धुनु"

Comments (0)

 

ठालि [ʈʰali ] ना. थाल dish, plate
(sem. domains: 5.6.3 - थालहरू धुनु.)
Comments (0)

 

वाछेम्‍मा [watsʰem‍ma] क्रि. खकाल्‍नु to wash or cleanse (utensils), to gargle
(sem. domains: 5.6.3 - थालहरू धुनु.)
Comments (0)

 

वासिमा [wasima] क्रि. 1पखाल्‍नु to wash, to cleanse with water
(sem. domains: 2.5.7 - रोग उपचार, 5.4.3.3 - केश रङ्गाउनु, 5.6.3 - थालहरू धुनु, 5.6 - सफा गर्नु, 3.4 - भावना.)
2धुनु to wash, to cleanse, to rinse
(sem. domains: 8.3.3.3.6 - रङ्ग थप्‍नु, रङ्गाउनु.)
Comments (0)