Search results for "कडा, खँदिलो"

छाक्‍ना [tsʰak‍na] वि. 1साह्रो hard, firm
(sem. domains: 1.2.2.2 - चट्टान, 7.2.7 - नचल्‍नु, 4.3.1.5.2 - नराम्रो रिसाहा, 8.3.6.1 - बलियो, काफर.)
2कडा hard, firm
(sem. domains: 3.3.1.6 - संकल्‍प, 8.3.6.2 - कडा, खँदिलो, 3.3.1.7 - हठी, 1.2.3.1 - तरल पर्दाथ.)
Comments (0)

 

छाक्‍लोक्‌ चोक्‍मा [tsʰak‍lok‌ tsok‍ma] क्रि. प. कडा बनाउनु to make hard (sem. domains: 8.3.6.2 - कडा, खँदिलो.)
Comments (0)

 

टुक्‍ना [ʈuk‍na] वि. 1कठिन difficult, laborious, burdensome, hard
(sem. domains: 4.4.2 - संकट, 8.3.6.2 - कडा, खँदिलो, 8.3.8.1 - साधरण, मामुली.)
2साह्रो hard, firm, harsh, difficult
(sem. domains: 8.3.6.1 - बलियो, काफर.)
3गाह्रो difficult, hard uneasy, arduous
(sem. domains: 6.1.3 - कठिन, असम्‍भव, 7.2.7 - नचल्‍नु, 2.5.6.1 - पीडा.)
Comments (0)

 

फुस्‍रेङ्‌ [pʰus‍reŋ‌] ना. ठोस solid
(sem. domains: 8.3.6.2 - कडा, खँदिलो.)
Comments (0)

 

राम्‍ना [ram‍na] ना. 1खस्रो coarse, rough, rugged
(sem. domains: 8.3.6.2 - कडा, खँदिलो, 8.3.2.2 - खस्रो, 8.3.3.4 - चम्‍किलो.)
2चाम्रो tough, dry and hard, stiff
(sem. domains: 8.3.6.3 - कठिन, नम्र.)
Comments (0)

 

राम्‍लोक्‌ चोक्‍मा [ram‍lok‌ tsok‍ma] क्रि. प. चाम्रो बनाउनु to make hard (sem. domains: 8.3.6.2 - कडा, खँदिलो.)
Comments (0)

 

सिडेक्‍ना [siɖek‍na] ना. खाँदिलो tight (sem. domains: 8.3.6.2 - कडा, खँदिलो.)
Comments (0)