Search results for "आज्ञा गर्नु"

छाग्‍मा [tsʰag‍ma] क्रि. 1काठ ताछ्‍नु peel, strip off (sem. domains: 3.3.4.1 - आज्ञा गर्नु.) 2थुन्‍नु imprison, lock up, trap, shut, lock, close, stop up
Comments (0)

 

पिमा [pima] क्रि. 1दिनु to give, to grant, to allow
(sem. domains: 4.3.4.5.1 - प्रदान गर्नु, सहयोग, 3.5.1.9 - प्रतिज्ञा गर्नु, 7.4.1 - दिनु, 6.8.4.7 - पैसा खर्च गर्नु, 4.3.3.3 - त्‍याग्‍नु, 6.8.3.1 - दिनु, चन्‍दा दिनु, 3.3.4.1 - आज्ञा गर्नु, 3.3.4.3 - छुट दिनु, 3.5.1.8.1 - दोष, 3.2.2.1 - अध्‍यान.)
2प्रदान गर्नु (sem. domains: 6.8.4.2 - बेच्‍नु.)
Comments (0)

 

सोट्‌मा [soʈ‌ma] क्रि. 1चिप्‍लिनु to glide, to slide, to slip (sem. domains: 3.2.5.1.1 - भरोसा.) 2सुल्‍किनु (sem. domains: 3.3.4.1 - आज्ञा गर्नु.)
Comments (0)

 

सोब्‍मा [sob‍ma] क्रि. 1सुमसुम्याउनु to fondle, to rub (sem. domains: 3.3.4.1 - आज्ञा गर्नु.) 2ओखल वा ढिकीमा कोदो कुट्‌नु
Comments (0)