Search results for "छल गर्नु"

छाम्‍मा [tsʰam‍ma] क्रि. 1अलमलमा पर्नु to be confused, to be perplexed (sem. domains: 4.2.6.1.1 - तास खेल.) 2छक्याउनु to cheat, to deceive (sem. domains: 4.3.5.5 - छल गर्नु.)
Comments (0)

 

ढाँट्‌ काफोक् [ɖʰãʈ‌kapʰok] ना. छल गर्ने मानिस deceiver, cheater (sem. domains: 4.3.5.5 - छल गर्नु.)
Comments (0)

 

फाम्‍लेङ्‌ चाट्‌मा [pʰam‍leŋ‌ tsaʈ‌ma] क्रि. प. 1झुक्याउनु trick, fool, deceive
(sem. domains: 4.3.5.5 - छल गर्नु.)
2अल्‍मलाउनु
Comments (0)

 

फाम्‍लेङ्‌ चामा [pʰam‍leŋ‌ tsama] क्रि. प. 1अलमलमा पर्नु to be confused, to be puzzled, to be detained (sem. domains: 3.4.2.5 - अलमलिनु.) 2झुकिनु o be confused, to be puzzled, to be detained, to be mistaken (sem. domains: 4.3.5.5 - छल गर्नु.)
Comments (0)