Search results for "ठूलो क्षेत्र"

छिक्‍मा [tsʰik‍ma] क्रि. 1नाप्‍नु to measure
(sem. domains: 3.2.2.3 - मूल्‍याङ्कन गर्नु, जाँच, 8.2.5 - ठूलो क्षेत्र, 3.2.5.9 - प्रमाणित गर्नु, 8.2.8 - नाप्‍नु.)
2भर्नु to fill
Comments (0)

 

टाप्‍मा [ʈap‍ma] क्रि. 1ल्याउनु to bring, to fetch
धानकुटाङिना भिबारे खालाङ्‌गालाम्‍मा फाक्‍सा इम्‍मा टाप्‍मा कोन्‌युक्‌॥ धनकुटाको बिहिबार बजारबाट सुँगुरको मासु किनेर ल्‍याउनु पर्छ। (sem. domains: 5 - दैनिक जीवन, 7.4.3 - पाउनु.)
2फैलिनु to spread, to extend, to be diffused
छोबोट्‌ उभुङ्‌मा टाप्‍सा खाडाउङ्‌ ख्‍वाप्‍पा स्‍वाँराडोक्‌ इप्‍टुए॥ फर्सीको बोट फैलँदै गएर सबै बारी नै ढाक्‍यो। (sem. domains: 8.2.5 - ठूलो क्षेत्र.)
Comments (0)

 

टाप्‍मेप्‍मा [ʈap‍mep‍ma] क्रि. 1फैलाउनु to spread, to stretch out, to scatter
(sem. domains: 8.2.5 - ठूलो क्षेत्र.)
2ल्‍याउनु लगाउनु cause to bring
Comments (0)

 

टुक्‍लोक्‌ ठेनाडेन्‌ [ʈuk‍lok‌ ʈʰenaɖen‌] ना. ज्यादै ठूलो ठाउँ (sem. domains: 8.2.5 - ठूलो क्षेत्र.)
Comments (0)

 

टेन्‍डुलोक्‌ चोक्‍मा [ʈen‍ɖulok‌ tsok‍ma] क्रि. प. फराकिलो बनाउनु (sem. domains: 8.2.5 - ठूलो क्षेत्र.)
Comments (0)

 

ठेना [ʈʰena] वि. 1ठूलो big, large
, big, large, wide, tall, high, loud, severe, serious, too big, loose, important, great, powerful, influential, senior, the great, the powerfulness, the elder, turn up volume, make something larger
(sem. domains: 8.2.3.3 - पातलो मान्‍छे, 8.2.5 - ठूलो क्षेत्र, 8.2 - ठूलो, 5.1.1.3 - खाट, ओछ्यान, पलङ, 1.1.1.3 - ग्रह, 8.2.3 - बाक्‍लो.)
2विशाल great, large, huge, tremendous, grand, ample
(sem. domains: 1.1 - आकाश.)
Comments (0)

 

ड्‌याम्माना [ɖ‌jammana] ना. मैदान plain, open filed, level land or ground
(sem. domains: 8.2.5 - ठूलो क्षेत्र.)
Comments (0)

 

नाट्‌टिउना [naʈ‌ʈiuna] वि. सानो small, little, tiny
(sem. domains: 8.2.3.3 - पातलो मान्‍छे, 8.2.2.3 - होंचो, 8.2.3.1 - पातलो, 8.2.5 - ठूलो क्षेत्र, 8.5.4 - क्षेत्र, 8.2.1 - सानो.)
Comments (0)

 

पिचिरिक्‍ना [pitsirik‍na] ना. 1साँघुरो narrow
(sem. domains: 8.2.5 - ठूलो क्षेत्र, 8.2.4.1 - संकुचित.)
2कसिलो tight
(sem. domains: 8.2.7.1 - कसिएको.)
Comments (0)

 

फिप्‍ना [pʰip‍na] ना. 1चेप (sem. domains: 8.5.1.2.2 - बीचमा.) 2साँघुरो narrow
(sem. domains: 8.2.5 - ठूलो क्षेत्र.)
3चेप्‍टो flat, smooth
(sem. domains: 8.3.1.3.1 - च्‍याप्‍टो.)
Comments (0)

 

बाङ्‌ना डेन्‌ [baŋ‌na ɖen‌] ना. फराकिलो ठाउँ wide place (sem. domains: 8.2.5 - ठूलो क्षेत्र.)
Comments (0)

 

Comments (0)

 

याम्‍बा नायाम्‍बा [jam‍ba najam‍ba] क्रि.वि. 1वरपर here and there, around
(sem. domains: 8.5.1.6 - पारी.)
2वरि परी around, roundabout, on all side
(sem. domains: 8.2.5 - ठूलो क्षेत्र.)
Comments (0)

 

रिप्‍मा [rip‍ma] ना. 1डोरी rope
(sem. domains: 5.2.1.4 - अन्‍न भण्‍डार गर्नु, 7.2.4.2.1 - डुङ्गा, नाउ, 8.2.5 - ठूलो क्षेत्र, 7.5.4.1 - डोरी, फित्ता, तार, 1.1.3.4 - हिउँ, बरफ.)
2फित्‍ता lace
Comments (0)

 

Comments (0)

 

Comments (0)