Search results for "प्रमाणित गर्नु"

छिक्‍मा [tsʰik‍ma] क्रि. 1नाप्‍नु to measure
(sem. domains: 3.2.2.3 - मूल्‍याङ्कन गर्नु, जाँच, 8.2.5 - ठूलो क्षेत्र, 3.2.5.9 - प्रमाणित गर्नु, 8.2.8 - नाप्‍नु.)
2भर्नु to fill
Comments (0)

 

ठाङ्‌मा [ʈʰaŋ‌ma] 1क्रि.वि. उकालो ascent, acclivity, upward slope
(sem. domains: 1.1.1.3 - ग्रह, 3.2.5.9 - प्रमाणित गर्नु.)
2क्रि. चढाउनु to present, to offer, to rise to cause to climb
3क्रि. जोख्‍नु to weigh, to balance
, weigh, weigh up, balance
(sem. domains: 3.2.2.3 - मूल्‍याङ्कन गर्नु, जाँच, 3.2.5.9 - प्रमाणित गर्नु, 8.2.8 - नाप्‍नु.)
4क्रि. तौलनु to weigh, to balance, to compare, to estimate
(sem. domains: 3.2.2.3 - मूल्‍याङ्कन गर्नु, जाँच, 8.2.8 - नाप्‍नु.)
5क्रि.वि. माथि तिर (sem. domains: 8.5.1.3.1 - माथि.) 6क्रि. चढ्‍नु to climb to ascend, to ride
(sem. domains: 7.2.3.5 - अतित वित्‍नु.)
Comments (0)