Search results for "रोगका लक्षणहरू"

छुक्‍माङ्‌ [tsʰuk‍maŋ‌] ना. खोकी cough
(sem. domains: 2.2.2 - खोक्‍नु, हाछिउँ गर्नु, 2.5.6 - रोगका लक्षणहरू, 2.5.2 - रोग.)
Comments (0)

 

छुङ्‌मा [tsʰuŋ‌ma] क्रि. 1खोक्‍नु to cough
(sem. domains: 5 - दैनिक जीवन, 3.1.2.2 - सूचना, 3.4.1.1.1 - केही गरेर आनन्‍द मनाउनु, 2.2.2 - खोक्‍नु, हाछिउँ गर्नु.)
2पोको पार्नु to bundle, to package (sem. domains: 5.4.3 - कपालको रेखदेख गर्नु, 5.2.4 - सुर्ती, 7.2 - चल्‍नु, 5.4.3.1 - केश कोर्नु.) 3कसिंगर बटुल्‍नु (sem. domains: 2.5.6 - रोगका लक्षणहरू.)
Comments (0)

 

टाटा [ʈaʈa] ना. 1दाग stain, mark, blemish, blot, scar
(sem. domains: 2.5.6 - रोगका लक्षणहरू.)
2कोसा
Comments (0)

 

पाम्‍मा [pam‍ma] क्रि. 1कन्याउनु to scratch
(sem. domains: 8.3.2.2 - खस्रो, 7.2.4.8 - नक्‍सा, 2.5.6 - रोगका लक्षणहरू, 3.1.2.1 - सतर्क.)
2कोतर्नु nibble
(sem. domains: 3.2.5.1.1 - भरोसा.)
Comments (0)

 

फाना टाटा [pʰana ʈaʈa] ना. रातो दाग red spot (sem. domains: 2.5.6 - रोगका लक्षणहरू.)
Comments (0)

 

फुट्‌फुट्‌ आम्‍मा [pʰuʈ‌pʰuʈ‌ am‍ma] क्रि. प. फत्र्याक्‍क फुत्रुक्‍क उफ्रनु (sem. domains: 2.5.6 - रोगका लक्षणहरू.)
Comments (0)

 

साङ्‌मारिक्‌ सोमा [saŋ‌marik‌ soma] क्रि. प. घाँटी खसखस गर्नु (sem. domains: 2.5.6 - रोगका लक्षणहरू.)
Comments (0)

 

सोमा [soma] क्रि. चिलाउनु to itch
(sem. domains: 4.2.6.4 - जुवा, 2.5.6 - रोगका लक्षणहरू, 3.1.2.1 - सतर्क.)
Comments (0)