Search results for "केही गरेर आनन्‍द मनाउनु"

छुङ्‌मा [tsʰuŋ‌ma] क्रि. 1खोक्‍नु to cough
(sem. domains: 5 - दैनिक जीवन, 3.1.2.2 - सूचना, 3.4.1.1.1 - केही गरेर आनन्‍द मनाउनु, 2.2.2 - खोक्‍नु, हाछिउँ गर्नु.)
2पोको पार्नु to bundle, to package (sem. domains: 5.4.3 - कपालको रेखदेख गर्नु, 5.2.4 - सुर्ती, 7.2 - चल्‍नु, 5.4.3.1 - केश कोर्नु.) 3कसिंगर बटुल्‍नु (sem. domains: 2.5.6 - रोगका लक्षणहरू.)
Comments (0)

 

छेम्‍मा [tsʰem‍ma] क्रि. बोलाउनु to invite, to send for, to call, to summon, to cause to speak
(sem. domains: 5.2.2.3 - भोज, 3.5.1.4.1 - बोलाउनु, 3.4.1.1.1 - केही गरेर आनन्‍द मनाउनु, 4.2.1.1 - निमन्‍त्रणा, 3.5.1 - भन्‍नु, 6.4.1 - सिकार खेल्‍नु, 8.1.7.3 - आवश्‍यक, 6.1.2.5.1 - सम्‍मेलन आयोजना गर्नु.)
Comments (0)

 

पुम्‍मा [pum‍ma] क्रि. 1गोड्‍नु (मकै अथवा अन्‍नपात) to weed, dig round the plants (sem. domains: 5 - दैनिक जीवन, 2.6.2 - संभोग सम्‍बन्‍धहरू, 7.9.3 - बिगार्नु.) 2निचर्नु to press, to wring, to squeeze (sem. domains: 3.4.1.1.1 - केही गरेर आनन्‍द मनाउनु.)
Comments (0)

 

मुप्‍मा [mup‍ma] क्रि. 1उडाउनु to fly, to blow up, to blow off
(sem. domains: 1.1.2.1 - हावा चल्‍नु, 1.1.2 - हावा.)
2फुक्‍नु to blow, to kindle by burning, to blow
(sem. domains: 3.4.1.1.1 - केही गरेर आनन्‍द मनाउनु, 5.5.3 - आगो निभाउनु, 4.2.3.5 - संगीतात्‍मक उपकरणहरू, 3.5.9 - आमसञ्चार वा मिडिया.)
Comments (0)

 

मुम्‍मा [mum‍ma] क्रि. 1बिर्सिनु to forget, lose memory of (sem. domains: 3.4.1.1.1 - केही गरेर आनन्‍द मनाउनु.) 2नुहुनु to stoop, to bend down, to behave civilly and courteously
(sem. domains: 8.3.6.1 - बलियो, काफर.)
Comments (0)

 

मुसिक्‌ मुसिक्‌ [musik‌ musik‌] वि. मुस्‍कुराहट (sem. domains: 3.4.1.1.1 - केही गरेर आनन्‍द मनाउनु.)
Comments (0)

 

मोयट्‌ मोयट्‌ [mojʌʈ‌ mojʌʈ‌] वि. हँसिलो smiling
(sem. domains: 3.4.1.1.1 - केही गरेर आनन्‍द मनाउनु.)
Comments (0)

 

येम्‍मा [jem‍ma] क्रि. 1खडा गर्नु (sem. domains: 3.4.1.1.1 - केही गरेर आनन्‍द मनाउनु.) 2उभ्याउनु to cause to stand up, to cause to erect
(sem. domains: 7.3.4.2 - बटुल्‍नु, उठाउनु, 7.5.1.2 - समाबेश गर्नु.)
3ठाडो राख्‍नु
Comments (0)

 

Comments (0)

 

रेट्‌मेप्‍मा [reʈ‌mep‍ma] क्रि. 1हँसाउनु to cause to laugh or smile
(sem. domains: 3.4.1.1.1 - केही गरेर आनन्‍द मनाउनु.)
2हाँस्‍न लगाउनु (sem. domains: 3.5.6.4 - हाँस्‍नु.)
Comments (0)

 

रेम्‍सुबा हिक्‍मा [rem‍suba hik‍ma] क्रि. प. 1शंका गर्नु 2आँखा लगाउनु (sem. domains: 3.4.1.1.1 - केही गरेर आनन्‍द मनाउनु.) 3डह गर्नु
Comments (0)

 

हुङ्‌मा [huŋ‌ma] क्रि. 1ताप्‍नु warm, to bask in the sun or heat
(sem. domains: 3.2.2.3 - मूल्‍याङ्कन गर्नु, जाँच, 1.1.1 - सूर्य.)
2तिर्नु to pay, to pay back, to repay
(sem. domains: 6.8.4.5 - ऋण आदि तिर्नु, 6.8.5.4 - कर्जा फर्काउनु, तिर्नु, 3.4.1.1.1 - केही गरेर आनन्‍द मनाउनु, 6.8.4.7 - पैसा खर्च गर्नु.)
Comments (0)