Search results for "वयस्क"

छुप्‍मा [tsʰup‍ma] क्रि. 1बन्‍द गर्नु to close, shut पाङ्‌ठाङ्‌ङिगा डुवारिक्‌ ओचेट्‌नुलोक्‌ छुप्‍मा कोन्‌युक्‌॥ घरहरूको ढोका राम्रो सँग बन्‍द गर्नु पर्छ। (sem. domains: 4.7.6.1 - रिहा गर्नु, 8.4.6.1.2 - रोक्‍नु, अन्‍त्‍य, 8.3.1.5 - बाङ्गो, 6.6.5.2 - फोटोविज्ञान, 7.3.6.1 - बन्‍द गर्नु, 5.1.1.4 - दराज.) 2खुम्‍चिनु shrink, pucker, wrinkle
आलोट्‌लिङ्‌ मिहिङा टुनाउङ्‌ छुप्‍मा छुट्‌टाडे॥ मेरो लुगा आगोले डढे पछि खुम्‍चिनु खुम्‍चियो। (sem. domains: 3.2.5.7 - कट्टरबाद विश्‍वास.)
3थुन्‍नु imprison, lock up, trap, shut, lock, close, stop up
वाजिलेट्‌चि छुॽयुम्‌ङि छुप्‍माचि कोन्‌युक्‌॥ चल्‍लाहरू खोङ्‍गीमा थुन्‍नु पर्छ। (sem. domains: 3.4.1.4.1 - उत्तेजित.)
4कैद गर्नु (sem. domains: 4.6.6.1.1 - गिरफ्‍तारी.) 5चाउरी पर्नु (sem. domains: 2.6.4.4 - वयस्क.)
Comments (0)

 

टुडुबा [ʈuɖuba] ना. 1बाजे father's or mother's father, grandfather, father-in-law, term of respect for a Brahman
(sem. domains: 4.1.9.1.1 - बाजे, बज्‍यै.)
2हजुरबुबा (sem. domains: 2.6.4.4 - वयस्क.)
Comments (0)

 

टुडुमा [ʈuɖuma] ना. 1बज्यै grandmother, husband's or wife's mother, mother-in-law
(sem. domains: 4.1.9.1.1 - बाजे, बज्‍यै.)
2हजुरआमा grandmother
(sem. domains: 2.6.4.4 - वयस्क.)
Comments (0)

 

पासिङ्‌ [pasiŋ‌] 1ना. बृद्ध old (sem. domains: 4.1.2 - मानिसको प्रकार, 2.6.4.4 - वयस्क.) 2वि. पाको matured, old
(sem. domains: 8.4.6.5.2 - बुढो.)
3ना. बूढो old
, old, aged, mature, (affectionate term for) husband
(sem. domains: 8.4.6.5.4 - पुरानो.)
Comments (0)

 

फ्‍याक फुप्‍मा [pʰ‍jakʌ pʰup‍ma] क्रि. प. केश फुल्‍नु (sem. domains: 2.6.4.4 - वयस्क.)
Comments (0)

 

मासिङ्‌ [masiŋ‌] ना. बुढी an old woman
, (of woman) old, aged, old woman, (affectionate term for) wife
(sem. domains: 4.1.2 - मानिसको प्रकार, 2.6.4.4 - वयस्क.)
Comments (0)